A vybaveni pro stolovani

Stravovací zaøízení by mìlo být vybráno na základì podnikání, které chceme udìlat. Kavárna by se mìla soustøedit pøedev¹ím na zaøízení s pozitivním tlakem a nasadit originální variantu brýlí a pohárù (samostatnì pro espresso, capuccino, latte atd..

Také pøispìje ke sifonu pro krájení smetany, díky které bude ka¾dá káva bohatì zdobena odpovídající dávkou sladké smetany. Pokud vytvoøíme dal¹í pøípad s zmrzlinou, investujeme do krabic zmrzliny. Stojí za to dostat se víc, zákazníci jsou také rádi, ¾e osloví tradièní pøíchutì (èokoláda, vanilka, jahoda, kdy je zcela alternativní (rebarbora, okurka, slanina!. Pravá èást zmrzliny pøispìje ke zmrzlinì, ale není to ú¾asná cena. Je dobré dát èistý podnos s víkem, na kterém budeme moci dát reprezentativní dort. Takovýto zásobník stojí za to, ¾e se na pokladnì stává zákazník, který je vyzýván s chutným dortem, urèitì bude v poku¹ení kousek nebo dva. Pokud hodláme vybavit bar, mìli bychom se postarat o nìco jiného. Samozøejmì, to také pøispìje k kávovaru, ale za poslední chvíli tøepaèek, barmanové sítko nebo dokonce kbelík na ¹ampaòské (vùbec nevíme, co nám klient pøichází. Citrusový lis bude také u¾iteèný - èlovìk si mù¾e dát nealkoholický nápoj. Uvnitø pizzerie budete muset pøirozenì mít troubu na pizzu a pytlík na pizzu (pokud také prodáváte jídlo souèasnì. Bude také pøispívat k desítkám talíøù, kulatým no¾ùm nebo elektrickému válcovacímu kolíku. Pokud pou¾ijeme jiné rychlé obèerstvení, mù¾eme dát do hluboké tukové fritézy, kontaktního grilu (k vytvoøení expresních sendvièek nebo kastrolù. Nìkdy mù¾e být potøeba pøedstavit výrobce palaèinek, je to v¾dycky vysoký náklad a musíme si pamatovat záruku, nebo ¾e mu¾i pøijdou k nám pro palaèinky (pokud neotevøeme krepéø, problém je zcela zøejmý. K tomu je u¾iteèný kebabový pokrm, nìkdy i vaflový výrobek (v poslední dobì jsou oblíbené suché vafle, napøíklad s pøídavkem rakety a kuøe nebo slaniny, sýra a ¹penátu. K dispozici jsou dal¹í elektrické spotøebièe pro páry v ro¾ku.