Alkoholismus a rozpad rodiny

Ka¾dý rok se tisíce man¾elství rozhodují pøi rozpadu, ani¾ by se sna¾ili zachránit vztah. Kdy¾ jsme se narodili, ¾e nás u¾ nic nespojuje, zvolíme si pohodlné øe¹ení, které je rozvodem po dohodì stran. V¹echno mù¾e být provedeno bìhem pùl hodiny a v hodnotì, kdy jsme opìt zdarma, mù¾eme se vrátit také na trh. Vìt¹ina rozvodù je na tváøích, jejich¾ man¾elství je o nìco star¹í ne¾ pìt let. Problém je v tom, ¾e se nejednáme o ka¾dodenní ¾ivot, který musíme poèítat s dal¹í osobou. Mìli bychom se setkat, ale v èásti cesty, vypracovat kompromis u¾iteèný v nìjakém ohledu.Mají v¹ak narùstající problémy ve státì k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Rodinné poradenské centrum je místem, kde mù¾eme najít rady a spoustu reakcí na otázky, které nás obtì¾ují. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli mediátora, který nás nauèí, jak mluvit, cítit a vyu¾ívat boj o to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem pro na¹e selhání jsou komunikaèní problémy, které vypovídají o odli¹ných potøebách partnerù v podstatì sexu, výdajù penìz a výuky dìtí. Není bezvýznamné, ¾e druhou èást na¹í druhé obvykle dobøe nevíme. V takovém pøípadì mluvíme o nesluèitelnosti znakù.Nebo døíve jsme si nev¹imli urèitého chování, které nás dnes trápí a frustrují, nebo se objevily, kdy¾ byli spolu zcela pøirozenì. Lidé se v¾dy mìní a cíl také závisí na tomto procesu a nìkdy se na¹e srdce vùèi partnerovi jednodu¹e mìní na konci ztracené dùvìry. Bohu¾el v Polsku stále existují stereotypy, které nás informují o tom, ¾e svatební terapie je ¹koda a doplnìní dal¹í, ale nedoká¾eme se vypoøádat sami. Je to stejný ¹patný kruh, který èasto plánuje známý cíl v rozvodovém sále.