Bezpeenost prace v automobilovem prumyslu

Ka¾dý vlastník, který provozuje kampaò, ve které hrozí nebezpeèí výbuchu, je zodpovìdný za vytvoøení dokumentu na ochranu pracovi¹» pøed výbuchem. Takový po¾adavek vyplývá pøedev¹ím ze zákona o zøízení ministra hospodáøství, umìní a sociální politiky ze dne 8. èervence 2010 v historii minimálních po¾adavkù na bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù pøi práci, v nich¾ se mù¾e vyskytnout výbu¹ná atmosféra (Dz.U. È. 138, polo¾ka 931.

Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e tato povinnost na¹eho zákona byla zavedena prostøednictvím tzv. Smìrnice o novém øe¹ení, a to ATEX137.Dokument pro zaji¹tìní pracovních stanic pøed zaèátkem musí existovat dokonèen pøed zaèátkem práce. V pøípadì, ¾e se pracovní prostøedí nebo zaøízení nezbytná pro stavební èinnost mìní hezky (roz¹iøují se nebo se mìní, musí být tento dokument pøezkoumán.Hlavním úèelem vývoje tìchto materiálù je pøedev¹ím ochrana zamìstnancù, kteøí chodí v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Cílem tohoto dokumentu je povzbudit zamìstnavatele, aby bojovali proti pøípravì výbu¹né atmosféry. Její motiv existuje nad tím, aby se zabránilo od samého poèátku.Document Security úlohu pøedtím, ne¾ chce zaèátkem které mají být provedeny v¹ude tam, kde je práce udr¾et mo¾nost výbu¹né atmosféry, napøíklad tam, kde jsou takové dùvody jako smìs kyslíku s hoølavými prachy, prá¹ky, kapaliny, plyny, nebo dokonce ve dvojicích.Dokument o ochranì proti výbuchu by mìl mít následující rady:-informace obecnì, v ní¾ by mìla být uvedena výstraha a dodateènì pojmy týkající se dokumentu o ochranì proti výbuchu,- podrobné informace, vèetnì souboru hodnocení rizika a rizika výbuchu, metody prevence a prevence takového výbuchu, ochrana proti jeho výsledkùm,- doplòující informace, jako jsou protokoly, certifikáty.V dùsledku toho je tøeba poznamenat, ¾e bezpeènostní dokumentace na pracovi¹ti pøed výbuchem mù¾e být smí¹ena s analýzou rizik.