Ditsky psycholog raciborz

Pokud se nám podaøí, ¾e dítì kvùli jeho vìku nepotøebuje psychologickou podporu, pak jsme v ¹iroké chybì. Není absolutnì pravda, ¾e psychologické problémy vznikají u èlovìka v dospìlosti. Taková úvaha je známá. Dìti také potøebují podporu k øe¹ení problémù ka¾dodenního ¾ivota.

Kdy¾ dítì jede u lékaøe, nedávejte ho jako podøadnou kategorii. Nesmíme to úplnì vytvoøit. Dítì musí cítit, ¾e je obdivován, zatímco v¹ichni jsou pøijímáni. Náv¹tìva s ním u lékaøe, který je dìtským psychologem v Krakovì, je jen úèinkem na¹í pozornosti a skuteènosti, ¾e musíme pomoci mu. To, ¾e dítì bude cítit, ¾e náv¹tìva ho nevytváøí v jeho oèích, je hor¹í, ¾e se rychleji otevøe, aby se s psychologem dohodl. A je velmi dùle¾ité pro dobré výsledky léèby.

Kdy mám jít s psychologem s dítìtem? Pro jakýkoli typ chování, které není správné v úzkém uva¾ování, bychom se mìli poradit s odborníky, jakákoli porucha, kterou definujeme. Pokud má dítì náhodou negativní zprávy s bratry a pøáteli ve vìdì, nebo se bojí, ¾e vùbec chodí do ¹koly, mìli bychom reagovat. Pamatujte si, ¾e takové postupy nejsou normální, ale patologické. Nejen, ¾e dìlají dítì ¹patnì, ale také zvy¹ují svùj pøedmìt psychologické povahy. Nesmíme je podrývat. Pokusíme se objevit pøíèinu. Ne sám, proto¾e to nemù¾e být. Nemáme dobré predispozice k tomu. Ale pouze nav¹tívit lékaøe.

Kdy¾ si vybíráte psychologa, aby vìnovala pozornost svému dítìti, v¾dycky hledáme èlovìka, který se pro dobré ráno pøedstavuje jasným a jemným pøístupem. Atmosféra, kterou psycholog vytvoøí ve své kanceláøi, má velký význam pro úèinky setkání. Dítì se s ním musí cítit dobøe. Musí najít v psychologovi ¹tít proti ¹kodlivým emocím a dosáhnout bezpeènostní zku¹enosti ve své spoleènosti. Musí si stále pamatovat na dojem, ¾e témìø neøekne, ¾e psycholog bude po svých vlastnostech, ¾e to doká¾e.