Fakturaeni program nimeina

Fakturaèní program umo¾òuje rychle, pøehlednì a øádnì vydávat rùzné typy fakturaèních materiálù. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi praktický. Díky tomu je dùle¾ité zobrazovat texty v jakékoli mìnì.

idea-l.eu IdealicaIdealica - Postarejte se o tenkou postavu pøirozeným zpùsobem!

Aplikace je synchronizována s vlastními moduly systému Comarch. Data jsou aktualizována v celé oblasti, co¾ je jednoduchá úèetní slu¾ba. Vzhledem k funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù na internetu je toto období nejlep¹ím øe¹ením na trhu mezi tímto typem materiálu.Dal¹í nástroj, kterým je okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje prezentovat v¹echny informace a materiály týkající se daného dodavatele. To je velmi pøíjemné øe¹ení pro úèetní. Kromì toho tato my¹lenka nabývá funkce tisku. To v¹e nás tì¹í, ¾e objednávka výraznì usnadòuje fungování spoleènosti nebo podniku a vytváøí pøíjemnìj¹í práci.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideální zejména pro støední a malé firmy, kde úèetní oddìlení není mnoho a lidé potøebují milost a podporu. Jde o úlohu modulu faktur jako èasopisu pro úètování a fakturaci, usnadòuje práci lidí a sni¾uje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychlé vystavení faktur s jejich okam¾itou opravou i mo¾nost tisku.Software Comarch ERP Optima Fakturace faktur umo¾òuje: vystavovat prodejní a nákupní faktury, fiscalizovat pro jednotlivce, zpracovávat ve¹keré obchody v zlotých a cizích mìnách, vystavovat opravné dokumenty (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, od¹kodnìní, hotovost a více, u¾ivatelem urèený software a správa registru slu¾eb a klientù.