Globalni a specificke sebehodnoceni

Polské pøedpisy informují o uplatnìní daòového odpoètu na nákup termoprádní fiskální tiskárny posnet. Tato úleva zahrnuje návrat 90% kupní ceny, ale nesmí pøekroèit 700 PLN. Souèasnì, pokud podnikatel nakupuje nìkolik zaøízení, je tento limit vypoèten pro ka¾dého jednotlivce, a nikoli pro ¹irokou veøejnost. Jak mù¾ete vidìt, úleva pro nákup pokladny je dobrá a u¹etøí vám hodnì penìz.

Silvets

Za tuto mo¾nost stojí za to. Existují v¹ak pravidla pro získání takové slevy. Zavedena spotøebována v zákonì o daních na zbo¾í a pomoc.Dùle¾itým pravidlem je, ¾e v daòové hlavì je tøeba uvést poèet pokladen, které jsou pova¾ovány za zpùsobilé k zaznamenávání obratu a splatné danì. Dále je uvedena adresa, na které bude pokladna pøijímána. Je tøeba si uvìdomit, ¾e taková ¾ádost by mìla být podána pøed datem pou¾ívání registraèních pokladen.Dal¹í pravdou je, ¾e je tøeba zachovat pøidìlené datum, ve kterém má daòový poplatník nainstalovat a vyu¾ívat deklarované pokladny.Kromì toho je tato èástka povinna provést technické podmínky, které jsou uvedeny v usnesení o DPH. Stejnì jako specifické funkce. Napøíklad musí umo¾òovat bezpeèný tok informací na externí média. Pokladny jsou proto pøed vydáním ¾ádosti o úhradu za úèelem jejich nákupu technicky zkontrolovány.Nové pravidlo platí pro osoby osvobozené od DPH. Takové osoby musí za úèelem získání náhrady za nákup pokladny pøedlo¾it samostatnou ¾ádost obsahující urèité znalosti o daòovém poplatníkovi. Napøíklad v takové ¾ádosti by mìly být zahrnuty jméno a pøíjmení, údaje o adrese, daòové identifikaèní èíslo (NIP a èíslo bankovního úètu, k nìmu¾ by mìla být pøímo zaslána náhrada za nákup takové pokladny. Doba, kdy je tøeba tuto refundaci dosáhnout, je 25 dní od okam¾iku, kdy daòoví poplatník pøedlo¾í dal¹í ¾ádost.Na závìr stojí za zmínku vysoká pravidla. Po jejich provozu by mìla být uznána úleva pro nákup pokladny.