Gynekologicky kolposkop

Colposcope je nepostradatelné zaøízení, které je pou¾íváno znaènì pøi provádìní výzkumu týkajícího se patologií krèku. Pou¾ívá se k cytologickému vy¹etøení vaginálních a cervikálních skvrn.

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy nové a pøíjemné k pou¾ití. Mù¾ete natrvalo archivovat dynamické obrazy, které jsou v pøístroji pova¾ovány. Moderní elektronika a pantografy poskytují pøíle¾itost provést pøesné kroky na kterékoli stránce, díky èemu¾ je kolposkopické vy¹etøení mnohem hlad¹í a také citlivìj¹í. Velká vìt¹ina modelù je vybavena digitálními cíli, díky nim¾ mù¾ete archivovat prùbìh studia. Záznamem mù¾e být povìdomí o kolpofotografii, digitální archivaci na internetových médiích nebo nahrávání videa.Poukazuje na nìkteré vlastnosti, které by mìl mít dobrý kolposkop. Pøedev¹ím chce být nástrojem nejdokonalej¹ích tøíd. Musí poskytovat vynikající kvalitu obrazu, jasné obrázky a videa také chce být vybaveny specializovaným softwarem, díky nìmu¾ bude silné dosáhnout pøesné analýzy shromá¾dìného vizuálního materiálu. Nejdùle¾itìj¹í spolehlivost zaøízení je pøidána.Optický systém dobré formy kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být více zásobován v okam¾iku re¾imù zoomu. Nejlep¹í pøíklady umo¾òují 20násobné pøiblí¾ení. Pøi výbìru kolposkopu byste mìli také vìnovat pozornost zaostøovacímu bodu a zaostøovacímu rozsahu. Èím je dùle¾itìj¹í, vùbec ne.Nejlep¹í zaøízení musí být vybavena pantografovým ramenem, které zajistí hladký a pøesný trend ve v¹ech mo¾ných rozmìrech. Ramena by mìla být uspoøádána v nabídce zámku, a to díky tomu, ¾e jim bude dovoleno nechat je smìøovat v urèeném smìru.