Hospodaoskou souti na trhu

Potrat je stále neohrabaným tématem tabu. Navzdory tomu se média èas od èasu zabývají tímto závazným tématem, ukazují rozhovor se spolehlivým odpùrcem potratù nebo naopak. Samozøejmì, potlaèení problému ji nepodporuje, ale z toho je¹tì nefouká. Toté¾ v¹ak platí - není pochyb o tom. Podle zákona a také podle nehmotných a nábo¾enských hodnot je potrat nebo ukonèení tìhotenství nezákonné. Stejné jako rozbíjení nenarozeného dítìte, které ji¾ zaèalo, je podøízeno stálé a neodcizitelné ochranì. Existují zákonné výjimky, které umo¾òují matce dítìte strávit tìhotenství. Takové výjimky pøedstavují hrozbu pro zdraví nebo ¾ivot matky, ¾ivot budoucího dítìte a zji¹tìní vá¾ných, nevyléèitelných vad dítìte. Existují v¹ak situace, kdy by budoucí matka nemìla být dítì: nebuïte jedním z dùvodu ¹patného fyzického stavu nebo velmi mladého vìku. V takové situaci, samozøejmì - v malém polském a církevním smazání je pøání nelegální. Budoucí matka je buï neoprávnìným ukonèením tìhotenství, zpùsobením potratu nebo porodu a následným podáním k pøijetí.

Samozøejmì, ¾e zde nebudeme mít ¾ádnou roli, ani zakazovat èi podporovat potrat, abychom ospravedlnili. Zatím nemáme zámìr skrývat skuteènost, ¾e v oblasti pøíkladù bych rád, kdyby se nestalo, ne-li neopatrnost ¾en. Nebo, øeknìme, dámy nejsou vìtrujícími bytostmi. Jsou zde i dal¹í znaky v krku a staré, jejich pøístup k vybraným otázkám je velmi charakteristický. A dokonce i abstrahování od neopatrných dospívajících, jejich¾ první dojmy ze sexu zastavily své tìhotenství, ale vzdali se. Stává se, ¾e bohaté ¾eny, které mají práci, které také nechtìjí sladit s èinností, jsou zpùsobilí k potratu. Polský zákon jim samozøejmì brání, tak¾e musí hledat slu¾by v nìmeckých, slovenských a rakouských nemocnicích.

Prolesan PureProlesan Pure - Profesionální produkt pro rychlé hubnutí bez efektu yo-yo!

Neváhá pochybovat o tom, ¾e ve vìt¹inì pøípadù ne¾ádoucího tìhotenství by bylo dùle¾ité øídit v¹echno na rychlé prohlá¹ení "mìlo to být". Také, pokud by v pøípadì rozmaru mìlo být potrat v podstatì zakázáno, samozøejmì v zákonem povolených obdobích, by mìla polská vláda dovolit ¾enì ukonèit její tìhotenství. Nicménì, jak víme z obsahu, a to i pøes splnìní zákonných podmínek, lékaøi nìkolikrát odmítají provést tento postup a vystavit pacienta nejen ¾enì, ale i jinému dítìti, obrovské hrozbì ztráty. A to je nepøijatelný jev.