Identifikace metod ohro eni

UpSize UpSize Účinný korektor tvaru prsou

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin jsou v mnoha úspì¹ích dokonale uznávány a dokumentovány. Z tohoto dùvodu je identifikace nebezpeèí, která nastanou z jejich pøítomnosti ve výrobním procesu, pomìrnì jednoduchá. Situace je mnohem obtí¾nìj¹í pøi pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír pøi konstrukci prachu vá¾ným rizikem výbuchu.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se pou¾ívají k o¹etøení usazeného prachu z parketových podlah, hladkých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Je to tedy dùvod zachování èistoty na pozadí práce a tím i ochrany pracovníkù a organizací a jejich pøíslu¹enství pøed nièivým vlivem prachu v souèasné hrozbì vzniku sekundárních výbuchù. V¹echna bì¾ící prùmyslová zaøízení spoleènosti musí provést instalaci v souladu se stávajícími normami uvedenými v direktivì & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a existence osob pùsobících v interiéru proti nièivým úèinkùm prachu.- ochrana organizací a nástrojù pøed selháním v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana stavby také lidí, kteøí pí¹í èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud do procesu vysávání dochází ke vzniku hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí, existuje velké riziko nekontrolovaného výbuchu. Obsluha tohoto zaøízení mù¾e vést ke znièení jednotky pro odpra¹ování i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí skupiny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, jednou z dra¾¹ích úkolù centrálního vysávání je sní¾ení rizika sekundárního výbuchu tím, ¾e se eliminuje tzv. zbytky prachu. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nou a protipo¾ární bezpeènost jednotky s jinou, aby minimalizovalo náklady spojené s pøizpùsobením procesu instalace po¾adavkùm smìrnice ATEX. Je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavého a výbu¹ného prachu musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.