Implementace logistickych procesu

Technická dokumentace obsahuje aktuální soubor dokumentù, plánù, výkresù nebo technických výpoètù, které obsahují informace potøebné k vytvoøení konkrétního produktu. Technická dokumentace mù¾e být ¹iroce rozdìlena do následujících tematických sekcí:

investièní dokumentace, tj. údaje potøebné k uskuteènìní dané investice,technologickou dokumentaci nebo údaje potøebné pro montá¾ a zpracování, tj. celý technologický proces,projektová dokumentace, tj. návrhy budov nebo jejich lokalita,vìdeckou a technickou dokumentaci, tak¾e jde o výzkumný projekt.

Tato metoda dokumentace je ve dvou podobách:

matic nebo kreseb provedených na technických výtiscích,archivní kopie, pøítomný je soubor v souètu èitelných výtiskù.

Pøeklad technické dokumentace se pìstuje tlumoèníky, kteøí jsou mimo velkých jazykových dovedností jsou také specialisté v konkrétní vìci, technický, která chrání nejen poctivý pøeklad jazyka vhodného k cíli, ale také zajistit odpovídající terminologii, která chrání pøíjemci slu¾by pøed mo¾nými nedostatky v pochopení toho, jak To mù¾e být jistì zpùsobeno relevantními dùsledky správných a technických aspektù.

Pokud objednáme pøeklad technické dokumentace, musíme nejdøíve poskytnout ná¹ názor na kompetenci pøekladatele. Myslím, ¾e to nemù¾e vydr¾et osoba, která ví jen cizí jazyk. Technický pøekladaè chce být èlovìkem, který také pou¾ívá velké mno¾ství znalostí o daném technickém odvìtví, a to je zpùsob, jak nastavit pomoc od specializovaných pøekladatelských spoleèností. Kromì toho byste mìli postarat se o tom, ¾e technická dokumentace mù¾e pak nejen text, ale také grafy, obrázky a rozvr¾ení, tak¾e dobrý pøekladatel technické dokumentace by mìla poskytnout a ve¹el projektù do nového jazyka, aby byla zaji¹tìna maximální èitelnost (na bì¾ný provoz tzv lámání a podání textu.

Abychom to shrnuli, musíme vzít na vìdomí, ¾e ne ka¾dý, kdo dobøe zná cizí jazyk a kdo ví, jak udìlat pøeklad, bude na konci dobøe pracovat na technickém pøekladu. Tak¾e je nejlep¹í hledat pøekladatelskou firmu, která se specializuje výhradnì na technické pøeklady, díky èemu¾ budeme mít jistotu, ¾e dùle¾itý dokument pro nás bude pøelo¾en do spolehlivého a profesionálního systému.