Inovativni fiskalni tiskarna

Fiskální tiskárny jsou èasto zamìòovány s fiskálními pokladnami, i kdy¾ ve skuteènosti se jedná o dvì nová jídla s rùznými mo¾nostmi. Fiskální tiskárny jsou rozsáhlé pokladny. V pøípadì registraèních pokladen, pokladny a prodejce jsou u¾iteèné pro uskuteènìní prodeje a pokud chcete pou¾ívat fiskální tiskárny, musíte mít poèítaè a speciální software.

Takové tiskárny se nejèastìji pou¾ívají v bytech, kde jsou významné databanky v øádu nìkolika desítek tisíc. Zaruèují samozøejmì jako pokladny, tisk daòových pøíjmù a øízení prodeje. V¾dy existují velké výhody fiskální tiskárny, které vykazují výhodu oproti pokladnám. Jednou z tìchto hodnot je mo¾nost kontrolovat zásoby produktù, které nabízíme. Pak existuje zaøízení, díky nìmu¾ je mo¾né zabránit tomu, aby produkt vyèerpal z obchodu. A mù¾ete vidìt propagaèní akce pro takové systémy. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale i schopnost prodávat mnoho efektù v balíèku za ni¾¹í cenu. Mù¾ete vytisknout výpisy pøíjmù a fakturu s DPH pøímo z tìchto tiskáren.

Fiskální tiskárny, které nabízejí kopii elektronických pøíjmù, také prodávaly. Prodejci jsou povinni ukládat potvrzení na dobu 5 let, co¾ je v pøípadì registraèních pokladen nebo nìkterých modelù fiskálních tiskáren spojeno se skladováním ti¹tìných dokladù v prùbìhu této fáze. Øe¹ení zavedené v tomto úspìchu se skládá ze dvou rolí pøíjmu, kde se v okam¾iku tisku vytisknou souèasnì dva obraty. Zavedení elektronické kopie umo¾òuje velmi pohodlnou archivaci prodeje.

Vy¹¹í svobody fiskálních tiskáren se shroma¾ïují s vy¹¹í hodnotou jejich nákupu. Jejich servis je obtí¾ný a nároèný poèítaè kvùli profesionálnímu softwaru. Vý¹e zmínìné argumenty mohou být odrazující pro prùmìrné kanceláøe nebo jednodu¹e nerentabilní, ale ka¾dý rozhodne, co si zvolí.