Kontrolovat uroveo nimeckeho jazyka

Zamìstnavatelé v souèasné dobì vìnují vìt¹í pozornost výuce jazykù jak pro své hosty, tak pro zájemce o produkci. Døíve, s nìjakou znalostí jazyka nebo dokonce bez znalosti nìjakého jiného ne¾ domorodce, to bylo dùle¾ité dostat se témìø ke ka¾dé práci. V okam¾iku, kdy potøebujete, je v¾dy na palubì jeden jazyk, který zaruèuje základní konverzaci.

Úroveò jazykové výuky mezi Poláky se ka¾doroènì zvy¹uje. Ji¾ na základní a støední ¹kole a na støední ¹kole se vyuèuje alespoò jeden cizí jazyk. Výzkum ukazuje, ¾e ¾eny, které dobøe znají více ne¾ jeden jiný jazyk, mají a¾ o 50% vy¹¹í mzdu od zamìstnancù bez tìchto dovedností. Pro co mù¾eme takové uèení jazyka pou¾ívat? Je to velmi pozitivní otázka, co se týèe podstaty tématu. No, u¾ v kanceláøské knize (z práce s bílými límeèky je výuka cizích jazykù aplikována prakticky na v¹echny mo¾né vìci. Poèínaje vztahy s ostatními zákazníky, dodavateli, pøíjemci nebo výrobci, pøes pøeklady dokumentù do normálního kontaktu se svými kolegy ve spoleènosti, kteøí nejsou Poláci, a pak se stále èastìji dostává do moderního svìta. Kromì toho, jazykové znalosti stojí za to pøi cestování do zahranièí, obvykle staèí mluvit anglicky, ¹panìlsky nebo rusky, ale pozice je stále více èínské, japonské a korejské, z jasného dùvodu: vìt¹ina produkce se pøesunula pouze na asijské konce, proto jsou nutní odborníci, kteøí znají tyto jazyky. Pøeklady dokumentù jsou obzvlá¹tì dùle¾ité, proto¾e asij¹tí výrobci èasto neznají angliètinu a musí pøekládat, aby podepsali dohody se západními pøíjemci. Abychom shrnuli v¹echny shromá¾dìné informace, dr¾íme se soudu, ¾e je skvìlé uèit se jazyky, proto¾e se nejenom zabýváme a roz¹iøujeme do dal¹ích kultur, ale svìt se usiluje smìrem, kde budeme mít ni¾¹í kvalitu bez tìch, kteøí je znají.