Krzysztof d ginekolog poznan

Kolposkop je dùle¾itým nástrojem v praxi gynekologa, a pøed zakoupením profesionální udìlat prùzkum. Pøi výbìru optické zaøízení tohoto modelu, dávat pozor na systémové faktory, které stojí & nbsp; nejsou v ¾ádném pøípadì není. & Nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í & nbsp; v¹ak stát, ¾e pro malou cenu Kolposkop mù¾e znamenat ¹patnou kvalitu, která klade negativní dopad na hodnotu obrazu nestabilita a nedostatku software sbìraèe chùze po dùkladném vyhodnocení získaných obrazového materiálu.

Kvalita obrazu by mìla být dùle¾itým kritériem, proto¾e pøi koupi kolposkopu je nejdùle¾itìj¹ím optickým systémem. Stojí za to, ¾e se zajímá o místo pùsobení èoèek z konkrétního modelu kolposkopu a podíváme se na to, zda má optický systém nìkolik re¾imù zoomu, a také jako ¹iroký rozsah zaostøování, tj. Zaostøení obrazu. Pøesnost kolposkopu je také obzvlá¹tì presti¾ní aspekt, a proto rameno pantografu musí zajistit volný, ale i jednoduchý pohyb v ka¾dé oblasti. Správnì vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾ití kvalitních pneumatických pohonù pøedstavují dal¹í základní rysy správného vybavení.

Co se týèe kolposkopové lampy, tradièní ¾árovky se ji¾ staly anachronickými, ale pøesto je mnoho svìtla a nabídka jejich regulace je stále dùle¾itá. Moderní LED diody mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a eliminuje nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Posledním podstatným aspektem pøi nákupu kolposkopu je ergonomie výrobku, proto¾e vzhledem ke specifikaci povolání gynekologa by mìly být v¹echny funkce daného optického pøístroje slou¾eny jako jednoruèní.