Le tieky pro brusky

ADHD, doslovnì z angliètiny. Porucha hyperaktivity s dechem pozornosti je hyperaktivní porucha. Znamená to, ¾e pacient s posledním modelem du¹evní poruchy projeví témìø úplný nedostatek síly pøi výkonu kognitivních úkolù a nepøetr¾itý tok z nìjaké práce na dal¹í. Èinnosti nebudou dokonèeny a èinnost, kterou podniká zbytek spoleènosti, bude vnímána jako nadmìrná. Tento styl du¹evní poruchy nejèastìji zaèíná v prvních fázích ¾ivota. Navzdory zøejmým a snadným pøíznakùm není dìtská rozeznatelná nevýhoda a její pøíznaky se pova¾ují za normální souèást dìtského øízení. Jaké jsou pøíznaky ADHD u dìtí?Nad touto nadmìrnou excitabilitou je nad tím plná. Pøíznaky se mohou objevit ji¾ v mateøské ¹kole a budou v¾dy udìlali správným zpùsobem: dítì snadno nevyèerpatelnou energií sopky, má problémy s pøizpùsobením se pravidlùm hry, nevypadá na jednotlivé ¾eleznici, a významnì udr¾uje v kontaktu agresivnì na druhé dítì. Dal¹í dávka vytváøí problémy útìchu pøechodu na vy¹¹í úroveò vzdìlávání - dìtí ve skupinì, proto¾e základní po¾adavky musí být nìjaký schopnost soustøedit pozornost, zaèali získat oprávnìní k nastavení úrovnì dal¹í re¾im aktivní silou ve tøídách poèátku socializace. Dítì, které chtìjí pro ADHD mù¾e poèítat fakta, ale i ty nejjednodu¹¹í èinnost jim chtìl dùvod, nerozumìjí pokynù uèitele, neodpovídají pravidla zavedená ¹koly. Ní¾e je uveden seznam dal¹ích symptomù specifických pro ADHD u dìtí:

noèní mùry nebo noèní mrchody,

trvalé vrtání na místì,

neochota výmìny,

snadné jít do hnìvu,

¾ádné velké problémy se soustøedìním.

Samozøejmì, ¹patné chování ka¾dého dítìte nelze vysvìtlit nemocí. Posledním stupnìm je prostì individuální, ponìkud odli¹ná povaha, nìkdy i nadmìrná dávka v dobì raného vzdìlávání. Pøi pozorování vý¹e uvedených symptomù ADHD u dìtí je v¹ak nutné soustøedit se a pøípadnì podat zprávu specialistovi psychiatra.