Mala pokladna plus

Získání v¹ech transakcí za finanèní èástku je ve va¹í vlastní - a to nejen na¹e - právní & nbsp; povinnost. Ka¾dá, i ta nejmen¹í transakce, musí být zaplacena do pokladny, proto¾e musí podléhat DPH.

Pøi nákupu pokladny pro jednotlivý sklad závisí tento nákup na speciální slu¾bì, která je zodpovìdná za zále¾itosti na¹í pokladny. Finanèní kanceláøe v Krakovì jsou místem, kde si mù¾ete koupit v¹echna fiskální zaøízení, nejvhodnìj¹í pro konkrétní oblast. & nbsp; Je to zamìstnanec takových obchodù a slu¾ba má právo na poslední èástku, která zmìní èástku DPH naprogramovanou v pokladnì, kdy¾ se pøíslu¹né pøedpisy, podle kterých se daòová hodnota mìní, zmìní. Zmìny v rozsahu pokladny smí provádìt pouze autorizovaný servis.

Pokladna je pouze obyèejným zaøízením, které mù¾e být po¹kozeno, a proto ka¾dý, kdo vykonává obchodní nebo servisní èinnost a zachází s penìzi, musí znát pravidla výroby po¹kozené pokladny. Po¹kozenou pokladnu je nutno opravit co nejdøíve, bez ohledu na to poslední, co¾ je podmínka po¹kození, a také to, jak tato ¹koda funguje pro dal¹í existenci skladu. To mù¾e být pro dùkaz tak, ¾e tiskárna je ¹patná, tak¾e pouze èást textu mù¾e být uveden na úètu. Neúplný pøíjem v¹ak mù¾e být dùvodem, proè daòový úøad vydá mandát pro spoleènost, která jej vydala!

Pokud tedy zjistíme pouze po¹kození pokladny, nemìli bychom ji opravit za jinou ruku. Po¹kozené peníze by mìly být doèasnì vylouèeny z knihy v obchodì a èerpat z druhé aktivní pokladny, zatímco v úspìchu jejího nedostatku - zavøete obchod, dokud nebude zaøízení opraveno. Vzhledem k tomu, ¾e selhání pokladny mù¾e zastavit práci celého skladu, slu¾by pokladny fungují velmi dobøe a sna¾í se vady odstraòovat pravidelnì nebo v nejkrat¹í mo¾né dobì. To znamená, ¾e po zji¹tìní závad v ¾ivotì pokladny jej nesmíme pou¾ít k opravì na individuální stranì - zavolejte servis a domluvte si schùzku se servisním technikem, nebo hotovost do servisního støediska, samozøejmì po jeho vypnutí a zaji¹tìní. Takové øízení bychom mìli provést co nejdøíve, aby bylo mo¾né rozhodnutí opravit a vrátit se z pokladny.