Midiny uzemoovaci vodie

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek na výsledek elektrostatické jiskry. ©iroce se pou¾ívá pøi pøepravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

ArthroNEOArthroNEO - Nejúèinnìj¹í zpùsob pro silné a zdravé klouby! Postarat se o nì komplexnì.

Uzemnìní Elektrostatický výboj mù¾e mít jiný tvar. Nejlehèí a nìkolik slo¾ité modely jsou spojeny se zemní svorkou kabelu. Více vyvinuté a sofistikované technologie jsou vybaveny stavu zemnící øádu ochrany, tak¾e je mo¾né upustit nebo pøepravì zbo¾í, pokud zùstala na zem zjevnì zapojen.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je také smíchat, pumpovat nebo sprejovat hoølavé látky. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo pøenosem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které jsou ve vzájemném kontaktu. V dùsledku jednoduchého a rychlého kontaktu se zemí nebo bez vybitého problému mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude veøejný v kù¾i jiskry.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e vyvolat vznícení smìsi alkoholù a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo velká exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.