Mikroskopy bms 036 vedly

Mikroskop je pomìrnì snadné poskytnout a pou¾ívat. Kovové nebo plastové pouzdro, které pou¾ívá základnu a stùl, je umístìno v normální vzdálenosti od sebe: èoèky, okuláru, zrcadla a otvoru.

Okular je soubor správnì vybraných èoèek vlo¾ených do kovové trubièky, na které oko vypadá. Objektiv je stejný výbìr správnì vybraných èoèek, umístìných v kovové trubièce, pouze nìkolik men¹ích, které „vypadají“ na mikroskopickém vzorku. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu vlo¾eného do kapky vody na pravoúhlém takzvaném sklíèko ze skla a pokryté tenkým okvìtním lístkem krycího sklíèka. Pøipravený preparát mikroskopu se namontuje na stùl ve svìtle objektivního pohledu mikroskopu. Skrz poklop ve vnitøní èásti stolu dopadá na støed zespodu svìtlo, které je nasmìrováno pohyblivým zrcadlem umístìným pod stolem. Správnì nastavené zrcadlo nasmìruje nasbírané teplé nebo umìlé svìtlo - pokud má mikroskop elektrické osvìtlení - na mikroskop. Umístìný mezi zrcadlo a mikroskopický sklíèko, otvor pova¾uje za úkol regulovat mno¾ství svìtla dopadajícího na lék a pozorovatele, který se dostane do oka. Zvednutím a spu¹tìním stolu s pøípravkem se umístí zraková ostrost pøípravku. V optickém mikroskopu je generováno celkové zvìt¹ení pozorovaného objektu násobením zvìt¹ení okuláru zvìt¹ením objektivu. Elektronový mikroskop je charakterizován zcela novou kvalitou, a tedy daleko slo¾itìj¹í formou a podporou. Princip pozorování je zde podobný, jen ¾e úloha svìtla je v tomto mikroskopu provádìna øádnì kalibrovaným elektronovým paprskem. Pøíprava preparátu prochází také extrémnì slo¾itou metodou. Za prvé, biologický materiál je umístìn v pohodlné pryskyøici. Po koncentraci pryskyøice se tato souprava zkrátí speciálním mikrotonovým no¾em na velmi tenké øezy, které se vylévají z pohledu mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje získat mnoho obtí¾ného zvìt¹ení uzavøeného v optických mikroskopech.