Modul program selolat sekolah

Program Optima je sí» mnoha propojených modulù, která probíhají na základì této jediné databáze. Ve vztahu ke specifiènosti dané spoleènosti lze moduly volnì kombinovat. Program funguje uprostøed sítì Microsoft Windows (mo¾ná práce s jedním u¾ivatelem a v on-line kategorii (Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vy¹¹í.

Tibettea Active

Program Optima funguje rozhodnì na základì databáze Microsoft SQL Server 2005, 2008 nebo 2008 R2 (verze 2000 není podporována. Bìhem instalace se musíte dozvìdìt dal¹í po¾adavky na konfiguraci internetového vybavení a obsah samostatné licence. Systém lidských zdrojù je urèen mladým a støedním podnikùm. Dokonale funguje s rùznými moduly, jako je faktura, správa, obchod s èasopisem. Umo¾ní vám:- registrace zamìstnancù,- vypoøádání plateb s pøihlédnutím k absenci, nadèasùm,- kontrola nepøítomnosti zamìstnance, dnù dovolené,vytváøení korekcí k odeslání pracovních seznamù,- vypoøádání smluv,- zapoètení nepøítomností souvisejících s rodièovskou, rodièovskou a mateøskou dovolenou, dodateènou dovolenou z dùvodu porodu,- rozdìlení vyrovnávací platby do hotovosti a pøevodù se specifikací pøíslu¹ného bankovního úètu,- vypoøádání smluv s cizinci,- výpoèet a tisk daòových pøiznání,- generování HR dokumentù jako pracovní smlouvy, dodatky ke smlouvám,- pøíprava informací pro PFRON a pomocné výtisky pro DEK-II a DEK-I-0,- archivace formuláøù HR,- vypoøádání odmìn zamìstnancù vyslaných do zahranièí.Modul lidských zdrojù a mzdových prostøedkù je dodateènou slu¾bou jako slu¾ba úvìrových a úvìrových fondù. Lze jej kombinovat se systémem Comarch ERP XL s týmem Comarch ERP Altum s mobilními aplikacemi: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správné uvedení informací do organizace Optima umo¾ní efektivní organizaci oddìlení lidských zdrojù a sekretariátu. Modul pracuje se systémem Payer, který vám umo¾òuje sestavit osady se ZUS.