Naklady na technickou studii za rok 2014

Dùvody faktù jsou pravidelnì zkoumány, aby se minimalizovalo riziko jejich návratu do budoucna. Výsledky výzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou èasto jiným druhem dohledu ve vìcech bezpeènosti strojù. Problémy spojené s nesprávným pou¾íváním a provozem strojù se objevují na v¹ech úrovních jejich ¾ivotních fází. To se týká období specifikace, kdy také model, výroba, provoz, údr¾ba, modifikace atd.

Certifikace strojù na konci eliminuje nebezpeèí, která mohou nastat v pracovním prostøedí. Stroje, které obdr¾í pou¾ité certifikáty, jsou testovány a testovány na jejich provozní vhodnost. Jednotlivé sektory a podsestavy podléhají testování. Princip práce je analyzován a obsahuje popisy, které mají usnadnit zamìstnancùm smìrem k øádnému èerpání z organizací a nástrojù. Potøeba osvìdèení jednotlivými stroji a pøíslu¹enstvím je z velké èásti dùsledkem pøedpisù EU: platných smìrnic, vnitøních pøedpisù apod.

Pracovníci bezpeènosti a hygieny vìcí jsou pøíle¾itostí úèastnit se kurzù a cvièení v oblasti certifikace strojù. Znalosti, výzkum a znalosti získané v dobì tìchto kurzù a ¹kolení pøispívají k rozhodujícímu sní¾ení podílu pracovních úrazù, a to jak smrtelných, tak následných. Úèast na kurzech a cvièeních v oblasti certifikace organizací a nástrojù pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vy¹kolení lidé jsou zárukou øádného vyu¾ívání organizace a uchovávání dùvìryhodných a hygienických pravidel.