Odstoedive cyklony

Odsávací systémy se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde dochází ke zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Technologická dehydratace této varianty se pou¾ívá pøedev¹ím v energetice, keramice, svaøování, kovovém, døevìném, farmaceutickém a potravináøském prùmyslu. & Nbsp; Nejèastìji pou¾ívaným pro odstraòování prachu je samozøejmì tzv. Lapaè prachových náplní.

Nápoje z významných problémù, které se mohou vyskytnout ve výrobních místech, jsou opylováním v¹ech typù výrobních procesù.K tomuto opylování dochází pøedev¹ím v produktu zpracování jiných typù materiálù nebo pøi lití nebo pøenosu sypkých materiálù.Vytvoøený prach má bohu¾el nesmírnì fatální my¹lenku pro lidské zdraví. Èím mlad¹í prach, tím záva¾nìj¹í je jejich ¹kodlivost. A co víc, nìkteré pyly jsou toxické a dokonce karcinogenní.Od dne¹ního dne není známo, ¾e by dùle¾ité opylování pracovi¹tì zamìstnance pravdìpodobnì vedlo k mo¾nosti jak zdravotních problémù, tak profesionálních vad. Pouze z tohoto faktoru je tak drahé odprá¹it vzduch.

Pro dobré odsávání prachu pou¾ijte místní odsávání. Vyskytují se hlavnì ve slupkách samonosných ramen, kojencù nebo domácích typù digestoøí, které jsou umístìny v blízkosti zdroje emisí zneèi¹»ujících látek.

Pravidelnì by mìlo být zaji¹tìno odstranìní ve¹kerého nahromadìného nahromadìného prachu. Tento postup pomáhá zabránit vzestupu a ustupování prachu. Kdy¾ je vrstva prachu umístìna hlavnì na podlaze ve výrobní hale, mìly by být pou¾ity prùmyslové vysavaèe, proto¾e hromadìní prachu v okolí zaøízení pøedstavuje vá¾nou hrozbu.Co a velmi presti¾ní, by systém sbìru prachu nemìl v ¾ádném pøípadì hromadit elektrostatické náboje, proto¾e hrozí, ¾e se kù¾e, zatímco výsledkem po¾áru.

Kromì toho je tøeba pøemý¹let o tìsnosti spojù ve stavebnictví. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e v¹echny úniky zpùsobují, ¾e se prach dostane ven a to, co se dìje uvnitø, sni¾uje úèinnost odstraòování prachu.