Opravny program pro stavebni spoleenost

Program enova byl vyvinut hlavnì pro spoleènosti, které zpùsobují dal¹í obchodní, servisní a výrobní èinnosti. Tìlo je pravdìpodobnì velmi efektivní, co¾ má pro tento model programù velkou výhodu.

Man Pride

Dopisy pøedlo¾ené u¾ivatelem mohou být vytvoøeny s jedineènými popisy. Velmi intenzivní výhodou metody je mo¾nost editace standardních seznamù, které vám umo¾ní odstranit sloupce, které jsou momentálnì nepotøebné, nebo pøidávat specifické promìnné. Data mohou existovat rychleji filtrovaná a vybrána, co¾ umo¾òuje seskupení proti libovolnému parametru. Program obchodu enova má vyhledávací funkce a celkový poèet záznamù lze bez obtí¾í omezit na poslední, které obsahují po¾adovaný výraz. Vlastnictví z programu enova nevy¾aduje instalaci plné verze MS Office, nicménì systém je dobøe integrován s aktuálním softwarem, díky nìmu¾ je mo¾né exportovat urèité informace jako dùkaz do tabulky MS Excel. Po úpravì vybraných mo¾ností v balíèku sady Office jej u¾ivatel pravdìpodobnì znovu importuje do obchodního programu enova. Významnou hodnotou tohoto týmu je mo¾nost spolupráce s balíèky Open Office. Údaje spoleènosti Enova jsou urèeny pro investory, kteøí pou¾ívají v jakékoli oblasti, nicménì je ¹patné uspokojit potøeby ka¾dého z nich v roli dostupných zpráv a analýz. Na¹tìstí lze po¾adované komponenty objednat od integrátorù. Bìhem pøí¹tích aktualizací programu nejsou zprávy a dary ohro¾eny. Enova obchodní program má dvì verze: hezké a platinové, které jsou velmi úèinné a usnadòují psaní a pøidávání souborù v mnoha formátech. Systém, který je kombinován a volnì upravován pro u¾ivatelské zále¾itosti. Program poskytuje vztahy mezi dokumenty tak, aby mohly být zpracovány bez nutnosti poskytovat data. Systém enova zaruèuje schopnost kopírovat jednotlivé dokumenty nebo duplikovat jejich plné skupiny (pøíkladem mù¾e být kopírování faktur ze starých mìsícù bez nutnosti pøepisování dat partnerù a konstrukce. Dokumenty lze definovat ve standardním, jednoduchém nebo speciálním formuláøi, v souladu s vlastnostmi daného podniku. Díky tìmto pøístrojùm je program enova dokonale pøizpùsoben systému toku dokumentù instituce.