Osvobozeni od pokladny pro stavebni slu by

Aèkoliv potøebu mít v ekonomických rolích nový pokladní pokladnice získává je¹tì více podnikatelù, je to v¾dy mo¾né podle závazných pøedpisù posledního øe¹ení objednávky.

Ztráta dobrého pro takové øe¹ení mù¾e vyplývat z pøibli¾nì 100 000 polských daòových poplatníkù. Vzhledem k tomu, 1. bøezna 2015 let povinnost pou¾ívat tyto pøístroje se vztahuje mimo jiné na daòové poplatníky poskytující slu¾by v oblasti oprav, kadeønických, kosmetických slu¾eb týkajících se stravování, právní slu¾by, daòové poradenství a lékaøù. A kdo upøímnì nemusí vzít pokladnu? Mimo jiné pùsobí jako výjimky pro velké operace. Poplatník provádí osvobozenou práci objektivnì nepotøebuje vidìt mno¾ství fiskální. Kdo nechce poèítat pokladnu: dodávka slu¾by nebo výhody oddìlení vysílacích slu¾eb, elektronické slu¾by, slu¾by týkající se zemìdìlství a chovu hospodáøských zvíøat a chovu zvíøat, elektøiny, tepla, plynu, vody ve struktuøe pøírodních slu¾eb, v kombinaci se sbìrem odpadu, jiného ne¾ nebezpeèný, slu¾by týkající se sbìru nebezpeèného odpadu, slu¾by pro nakládání s odpady týkajících se zpracování nebezpeèného odpadu týkajících se nakládání s radioaktivním odpadem, ¾eleznièní dopravy, veøejných a pøímìstských po¹tovní a kurýrní slu¾by, pomùcky, pokud jde o ubytování, slu¾by poskytované hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, elektronické slu¾by, fyzické slu¾by a poji¹tìní, pronájem pomoc a slu¾by správy majetku spojené s obchodováním v oblasti nemovitostí, notáøské slu¾by, spojené s udr¾ováním poøádku, administrativní slu¾by veøejné slu¾by, archivní slu¾by, èlenské organizace, slu¾by nabízené externími institucemi a systémy.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vý¹e uvedené polo¾ky, mohou mít také fotografii subjektu. Právo na poslední øe¹ení je zpùsobeno výstavbou prodeje daòového poplatníka. Pokud obrat z uvedených funkcí vytvoøil v loòském roce více ne¾ 80% celkového obratu, mù¾e daòový poplatník pou¾ít celý prodej na zru¹ení hotovosti.