Po adavky po arni bezpeenosti budovy

https://ecuproduct.com/cz/eron-plus-dvojity-vykon-pro-silnou-erekci/

Hlavní LED nouzové osvìtlení je pøená¹eno tak, aby vytvoøilo nouzové východy a mo¾nosti evakuace ve veøejných budovách. Ale v hotelech, penzionech, a to i v soukromém ubytování povinný by mìl být instalovány nouzové osvìtlení chodeb a øe¹ení evakuace. & Nbsp; nicménì nouzového osvìtlení ¾árovky odebírá pøíli¹ mnoho energie a vy¾aduje napájení nouzové energie s velkým akumulátorem, èasto navíc nutné, spoèívá ve vytvoøení vlastní instalace osvìtlení pohotovost. Na¹tìstí se na na¹em trhu objevila dostateènì silné LED diody, které ukázaly velmi dobrou alternativu k ¾árovkám.

Tyto vysoké emitující LED diody mají ni¾¹í spotøebu nìkolikrát, mají vynikající flexibilitu a nízké napìtí. Nouzového osvìtlení LED diody v Kromì nouzového osvìtlení, osvìtlení únikových cest, osvìtlení konkrétní hrozbu, panické osvìtlení zóny ¹iroká a osvìtlení rezerva zahrnuje rovnì¾ nouzové osvìtlení praxe v oblasti konkrétní hrozbu, nebo místa, kde existuje vysoká pravdìpodobnost nehody s lidmi nebo jiných osob pøi nehodì selhání osvìtlení. Pøíklady takových nebezpeèných forem budou výkopy a práce s toxickými nebo výbu¹nými látkami. A v pøípadì, ¾e plnila úkoly rychle pracovních strojù, je nutné vytvoøit mo¾nost zahrnutí nouzového svìtla na selhání normálního osvìtlení.

V¹echna nouzová LED svítidla jsou navr¾ena v mikroprocesorových systémech a jsou propojena komunikaèní sbìrnicí s centrálním systémovým standardem. Velkou výhodou moderního LED systému nouzového osvìtlení je skuteènost, ¾e je to obvykle distribuovaný systém, co¾ znamená, ¾e evakuaèní armatury a dal¹í zaøízení v systému mají samostatné zdroje napìtí na stranì akumulátoru. Celý systém LED nouzového osvìtlení shroma¾ïuje od støedu, rozdìlovaèù a svítidel pro nouzové osvìtlení a komunikace mezi ústøednou, rozvadìèi a svítidly probíhá na dvouvodièové sbìrnici.