Poekladatel

Tlumoèení má v plánu snadnìj¹í komunikaci mezi dvìma lidmi, kteøí v tomto jazyce nekomunikují. Je známo, kdy ve v¹ech oblastech mù¾e být tlumoèení dáno vzdáleným kategoriím. Konferenèní tlumoèení je jedním z nich. A na co se skuteènì spoléhají a kdy stojí za to pou¾ívat?

Na co poèítá konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní tlumoèení probíhá zejména na pozadí konference. Mohou ¾ít bìhem rùzných debat nebo dùle¾itých obchodních schùzek. Mù¾e jít mezi nimi, aby dìlali interpretace postupnì nebo souèasnì. Pokud je v rozhovoru vìt¹í skupina ¾en z nových zemí, obvykle zaèíná simultánní tlumoèení. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nepøiná¹ejí takové snadné úèinky.

https://prosta-l.eu/cz/

Institucionální a individuální trhRozdìlíme konferenèní pøeklady do dvou typù trhù. Jedná se jak o institucionální trh, tak o soukromý trh. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto mají mnohojazyèné setkání. Pak se chcete dozvìdìt z nìkolika cizích jazykù na nìjaký pøedem urèený rodný jazyk pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník musí proto vykazovat velké znalosti a skvìlé dovednosti. Nestaèí jen mluvit anglicky tady. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky souèasnosti bude moci automaticky pøelo¾it celé konference bez ohledu na to, kdo se na nich bude úèastnit. Pokud v¹ak ¾ádáte o soukromý trh, celá vìc vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle preferují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní postavy ze dvou dal¹ích zemí. Na setkání se proto pou¾ívají pøekladatelé, kteøí mluví jen dobøe ve dvou specifických jazycích.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud se budeme divit, ¾e se staneme pøekladatelem, mìli bychom roz¹íøit na¹e znalosti tohoto materiálu. Dokonce i ústní pøeklady jsou va¹e podkategorie. Pokud chceme mít zájem o konferenèní tlumoèení, musíme mít opravdu skvìlé znalosti. Mìli bychom plynule komunikovat alespoò s nìkterými cizími jazyky. Díky známým slu¾bám budou mezinárodní instituce vá¹nivì vyu¾ívat. A pokud je chceme vytvoøit, rychle vylep¹íme na¹e zku¹enosti a dáme si ¹anci dosáhnout lep¹ího zamìstnání.