Pohyb zbo i ve skladu

Smìrnice ATEX je hovorové jméno smìrnice Evropské unie, která sjednotila pøedpisy týkající se po¾adavkù na produkty pøijaté na zisk v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To znaènì napomáhá pohybu zbo¾í mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e jak je známo, volný pohyb výrobkù je stejný jako hlavní pøedpoklady evropského spoleèenství.

V Polsku je ATEX popsán v zákonì ministra hospodáøství, který se týká základních po¾adavkù na vybavení a ochranných stylù údajù o zisku v potenciálnì výbu¹ných oblastech, jako¾ i na znalostech o cenných papírech a derivátech (smìrnice ATEX 94/9 / ES.Po¾adovaná opatøení v zásadì urèují úrovnì bezpeènosti a technologie, které daná polo¾ka musí provést ve vztahu k místu, kde bude pøedmìt podniknut. Mìlo by se v¾dy pamatovat na to, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí být v¹echny produkty také v souladu s pokyny vyplývajícími z druhých dùle¾itých zákonù, které se týkají dané volby, a musí pøijímat certifikáty po¾adované zákonem.Hlavním prostøedím, ve kterém se pou¾ívá dotyèné pravidlo, jsou doly, zejména podzemní, vystavené výbuchu metanu a / nebo uhelného prachu. Dal¹í zranitelné oblasti zahrnují chemické závody, elektrárny, cementárny, døevoobrábìcí stroje a umìlé hmoty. Klasifikace prostoru jako zóny výbuchu je urèena pøítomností výbu¹ných koncentrací ve vzduchu a èetnosti jejich psaní. Výrobek, který neobdr¾í certifikát, by mìl být okam¾itì sta¾en z trhu. To pøedev¹ím zaji¹»uje bezpeènost obsluhy a sni¾uje ztráty související s nebezpeènými událostmi. Díky vhodnému návrhu v¹ech staveni¹» a zaøízení je mo¾né minimalizovat riziko výbuchu na daném pracovi¹ti prakticky nic.Certifikaèních orgánù produkty v Polsku UDT-CERT, ITG KOMAG, Central Mining Institute Experimental Mine "Barbara" a OBAC Miko³ów - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp. z o.o. se sídlem v Gliwicích.Mimo Evropské unie jsou platné certifikaèní normy IECEx, jejich¾ hlavní informace jsou v souladu s doporuèeními ATEX. Certifikace IECEx není po¾adována na námìstí Evropského spoleèenství.