Pokladni dla ba

Tyto ¾eleznice v usnesení o DPH, které zaèalo v lednu 2015, zavedly potøebu provést vypoøádání s pou¾itím registraèních pokladen mezi jinými skupinami podnikatelù. A aèkoli nìkteøí podnikatelé jsou stále zbaveni povinnosti vystavovat inkasu, instituce, které nabízejí na¹e slu¾by jiným klientùm, jsou povinny uspokojit práci s pou¾itím registraèních pokladen.

Kdo musí být daòová pokladna?Registraèní pokladny jsou potøebné u spoleèností, které pou¾ívají fyzické aktivity pro fyzické tváøe (B2C. A spoleènosti, jejich¾ roèní nákupy nepøesahují èistou èástku 20 000 PLN, nemají povinnost vydávat fiskální pøíjmy. Na druhou stranu, pokud obchodník zahájí roli bìhem fiskálního roku, pak vzniká povinnost mít registraèní pokladnu, pokud obrat pøekroèí 20 000 PLN. V dal¹ím vývoji je katalog èinností, které nepodléhají potøebì vydávat potvrzení vydaná pokladní.

Kankusta Duo

Pomoc a cíle v kombinaci s registraèní pokladny.Pøed tím, ne¾ podnikatel zaène èerpat z pokladny, musí tuto skuteènost oznámit svému daòovému úøadu spolu s adresou, na které bude pokladna pou¾ita. Spolu s tìmito dokumenty musíte vrátit originální doklad o koupi pokladny a potvrzení o tom, ¾e zakoupená pokladna splòuje technické a praktické po¾adavky - známé v usnesení o DPH. Formální po¾adavky, které musí být splnìny pøed zaèátkem pou¾ívání pokladny, jsou stále kombinovány s pomocí, kterou lze vyu¾ít k nákupu pokladny. Osvobození od danì spojené s poøízením pokladny je a¾ 90% poøizovací ceny pokladny, nicménì to není daleko od 700 PLN. Pokladna se musí stále postarat o pravidelnou údr¾bu v autorizovaných místech, av¹ak obsluha pokladny nesmí být krat¹í ne¾ ka¾dých 25 mìsícù. Prodlou¾ení této sezóny mù¾e zpùsobit vrácení úlevy od pokladny.

Majetek v pokladnì znamená nutnost vydávat originály pøíjmù klientùm a ukládat kopie pøíjmù po dobu 2 let, které oèekávají od konce úèetního roku, ve kterém byly údaje vytvoøeny. U¾ivatel pokladny musí také tisknout periodické zprávy - dennì, týdennì a mìsíènì - generované pokladnì.