Program pro servisni spoleenosti

Program sdru¾ený s symfonií je v prodeji. Nejèastìji se jedná o malé a malé firmy. Souèástí programu jsou i kompletní inventární záznamy. Umo¾ní vám vystavovat dokumenty: prodej, sklad, nákup a platbu. Program je spojen s tiskárnami, pokladnami a èárovými kódy.

Nejdùle¾itìj¹í vlastnosti programuProgram je prezentován ve dvou skupinách: prodej (bez skladu, prodej se sklapem (má skladovací servis. Software podporuje hotovostní i bezhotovostní platby a také pracuje s bankami. Symfonia obchod zaèíná v opaèném druhu obchodních a servisních spoleèností. Software si zakoupí za pou¾ití grafického rozvr¾ení. Díky plánu mù¾eme zaznamenat zpùsob a datum platby, prodejní cenu, vý¹i slevy, vý¹i úvìru. Symfonia handel poskytuje kompletní servis pro obchodní, skladové a penì¾ní doklady. Program spolupracuje s programem Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S jeho pomocí mù¾eme být zprávy, periodické prohlá¹ení, ovládání rotace a péèe o dodávky.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektivní řešení problémů s koncentrací a paměti

Program bude zakoupen pro efektivní inventarizaci. Funkce zrychleného vydávání dokumentù a souvisejících materiálù je jednoduchá. Software usnadòuje práci s databází dodavatelù. Èlovìk je pøíle¾itostí k vývoji a úpravì databáze dodavatelù. U¾ivatelé mohou být vybráni mimo jiné po¹tovní smìrovací èíslo, název spoleènosti. Aplikace podporuje mnoho èasopisù. Symfonie má své rozhraní (vypadá to hezky a je také zøejmé, ¾e ho pou¾ívá. Díky tomu je pozice s touto cestou ostrá a jistá. Symfonický obchodní program pravdìpodobnì smìøuje na firmy, které nejsou novým elektronickým zaøízením. Velkou výhodou obchodního programu symfonií je rychlé uèení se v systému. Projekt nevy¾aduje specializované ¹kolení a náklady.