Program pro spravu si ovych tiskaren

POS systém je gastronomický projekt pro provozování v¹ech druhù stravovacích zaøízení, jako jsou restaurace, hospùdky, pizzerie, bary rychlého obèerstvení a hotelové restaurace.

Pro støední a vy¹¹í prostoryPOS má mnohem vìt¹í kontrolu nad malými prostorami a velkými gastronomickými øetìzci. Jedná se o klíèový nástroj, který odpovídá aktivitì na ka¾dém poètu POS pozic. Projekt zlep¹í jasným zpùsobem pro vlády úrovní pro správu dat, které poskytují velkou moc nad ka¾dým prvkem èinnosti v této oblasti. Software zvý¹í pohodlí zákaznického servisu. Tento systém výraznì ovlivnit výkon zamìstnancù v kuchyni a chodbì, která urychlí fázi provádìní objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní plánování chutného menu.

Kompatibilita s novými zaøízenímiPOS catering software mù¾e pracovat s mnoha zaøízeními a systémy, které zlep¹í ¾ivot ka¾dého domova. Fungování na jednotlivých zaøízeních, jako jsou: fiskální tiskárny, systém kuchyòského monitoru nebo bezdrátové pagingové systémy minimalizují dobu potøebnou k obsluze, pùsobí na bli¾¹í støídání stolù, co¾ znamená zvý¹ení zisku restaurace.Dobrý a jednoduchý zpùsob, jak pou¾ívat POS software umo¾òuje pohodlí práce, urychlit realizaci jednotlivých úkolù, èím¾ se minimalizuje zamìstnancùm ¹kolení èasu pùsobící na sní¾ení nákladù na zavedení systému.

Pou¾ití modulu zaji¹»uje:Komfort: intuitivní, pøidání textu do objednávek, souhlasem nebo s pokladnami a tiskárny, èteèky èárových kódù, Pøiøazení zkratky nádobí, okam¾ité pokusy o odesílání dat o zneu¾ití moci, psaní a vypoøádání speciálních pokrmù, atdTransparentnost: pøístup k úètùm, pøípadùm a vyvá¾ení jednotlivých tabulek, seskupení potravin, napø. Zelenina, nápoje, alkohol, detailní pohled na místnost, seznam pøíslu¹enství pro nádobí, nastavení poøadí vydávání jídel, znalost pøíli¹ mnoho stolních slu¾eb apod.Rychlost: vytváøení a zmìna objednávek, tisk poukázek ve smyslu pøípravy jídel, rozsáhlá zmìna objednávky, bar rychlého obèerstvení atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihlá¹ení zamìstnancù, kontrola pokladní zásuvky, podpora jiných forem plateb.