Registraeni pokladny registrujici limit 2015

Ka¾dý z daòových poplatníkù, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej zbo¾í a pomoc pomocí pokladny, si je dobøe vìdom toho, kolik podrobných po¾adavkù smìøujících k obsluze diskutovaných zaøízení musí splòovat. Jednou z tìchto po¾adavkù je jednodu¹e provést pravidelnou technickou kontrolu pokladny. Tak¾e co se týká období, kdy by mìlo být provedeno? Co je fiskální pokladna a technická kontrola? O tom ní¾e.

Podle zákona o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byla tato podmínka roz¹íøena. Takové posouzení provádí pøíslu¹ná slu¾ba. Pøed 1. prosincem 2008 se technické kontroly registraèních pokladen zmìnily na roèní termín. V podstatì platných právních aktù musí být pokladny vhodné k technickému pøezkumu ka¾dé dva roky od fiskalizace nebo od tohoto pøezkumu. Pokud daòový poplatník nesplní takovou povinnost, mù¾e podléhat sankcím. Jedná se napøíklad o ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za fiskální trestné èiny, nebo» zále¾itost nepodléhání pokladny pøi pravidelném pøezkumu se pova¾uje za nesprávné vedení knihy. Takové odùvodnìní vyplývá z bodu 61 § 3 trestního zákoníku.Vyvstává otázka, v èem se stará o takovou kontrolu? Samozøejmì, sledování období v této skuteènosti se dr¾í daòového poplatníka, ne na místì. Vlastník pokladny novitus delio pøi slouèení datumu pøezkumu by mìl tuto slu¾bu informovat o tìchto potøebách. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 práva v pokladnách by mìla provést povinnou technickou kontrolu pokladny do 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by mìl rovnì¾ uvést, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vede k nutnosti vrátit pøíspìvek na jeho nákup. Tito daòoví poplatníci podléhají daòovým poplatníkùm, kteøí do tøí let ode dne zahájení prodeje zbo¾í / slu¾eb nezapisovali do pokladny technickou výkonnost dobrou slu¾bou v pøíslu¹né lhùtì.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e za dodr¾ení lhùty je odpovìdný pouze u¾ivatel.