Skuteenost e je rodieem elovika

Smìrnicí ATEX je dokument, jeho¾ primárním cílem je pomoci výbu¹ným oblastem s nebezpeèím výbuchu. Tato smìrnice pøiná¹í na jakékoliv zaøízení a ochranných systémù, které jsou v technice pøímo nebo LOW mohou zpùsobit výbuch metanu a uhelného prachu. Tento princip má zvlá¹tní místo, napøíklad pro doly, kde existuje velmi vysoké riziko výbuchu.

Tento dokument upravuje po¾adavky atex na dotyèná zaøízení. Je v¹ak tøeba poznamenat, ¾e se jedná o obecné po¾adavky, které mohou být vytvoøeny jinými materiály. Je v¹ak tøeba si uvìdomit, ¾e podrobné po¾adavky se v ¾ádném pøípadì nemohou li¹it od informací.Jednou z rezervací atexu je potøeba kontrolovat a oznaèovat zaøízení nebo ochranný systém z hlediska souhlasu s bezpeènostními po¾adavky. Toto ovìøení provádí notifikaèní orgán a ka¾dé zaøízení by mìlo být vybaveno pohybem CE, který by mìl být v¹em èitelný. Oznaèení CE má za cíl ovlivnit bezpeènost pou¾ití, ochranu zdraví a ochranu ¾ivotního prostøedí.Kromì toho by zaøízení a ochranné metody mìly být vybaveny znaèkou Ex - co¾ je odborné oznaèení ochrany proti výbuchu.Jak zaøízení, tak ochranné systémy, které budou fungovat / umístìny v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu, by mìly být konstruovány v souladu s technickými poznatky. Jsou uspoøádány na základì analýzy mo¾ného po¹kození pøi práci. Tímto zpùsobem se musí postavit jak na úroveò, tak i na prvky.Pøístroje, ochranné systémy, souèásti a podsestavy by mìly být zhotoveny z takových materiálù, které v ¾ádném pøípadì nemohou pøidat k zapalování. To znamená, ¾e nemohou být hoølavé a také nemohou spadnout do chemické reakce s výbu¹nou atmosférou. To dokazuje, ¾e v ¾ádném pøípadì neovlivòují bezpeènost výbuchu nevhodným zpùsobem. Vy¾adují silnou korozi, pou¾ití, elektrický proud, mechanickou pevnost a teplotní úèinky.Smìrnice ATEX vytváøí pøedev¹ím hodnotu ¾ivota a lidského zdraví.