Smirnice eu o hypoteenim uviru

Smìrnice ATEX v polském právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Omezuje se na datové produkty na vìci v prostorách s nebezpeèím výbuchu. Tyto výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale i pro zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

V povìdomí o ustanoveních dotèeného normativního aktu úroveò zaji¹tìní a dodateènì související se stávajícími postupy posuzování do znaèné míry závisí na míøe ohro¾ení prostøedí, ve kterém bude konkrétní slu¾ba provádìna.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, aby konkrétní výrobek musel být podáván v blízkosti potenciálnì výbu¹ných atmosfér. Která zóna je to v¹ak? Pøedev¹ím zde hovoøíme o dolech z èerného uhlí, kde je extrémnì vysoké riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Direktiva ATEX má detailní rozdìlení zaøízení na èásti. Jsou to dva. V první skupinì se uvolòují zaøízení, která se pou¾ívají v podzemním dolu a na povrchech, které mohou být ohro¾eny explozí metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která dosahují na neobvyklých místech, ale která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na osoby pracující na zaøízeních, která vytváøejí povrchy ohro¾ené výbuchem metanu / uhelného prachu. V harmonizovaných dílech se v¹ak snadno vyskytují bì¾nìj¹í po¾adavky.

Je tøeba mít na pamìti, ¾e zaøízení podobná práci v oblastech ohro¾ených výbuchem by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèkou, která by mìla být správná, viditelná, pevná a èitelná.

Notifikaèní orgán zkoumá celý ochranný organismus nebo samotná zaøízení v plánu, který zajistí spolupráci s dùle¾itými návrhy a oèekáváními smìrnice. Je také tøeba pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU.