Stroje pro gumarensky prumysl

Dlouhý a lehký prùmysl potøebuje strojní zaøízení pro výrobu. Stroje mohou být bohaté, ale musí mít jednu spoleènou stranu. Musí mít certifikát a musí být pøijat úøadem technické inspekce pro práci. Tyto dvì po¾adavky jsou naprosto nezbytné.Co dìlat, kdy¾ nedo¹lo k certifikaci stroje, kdy¾ bylo dosa¾eno, jako dùkaz od zaèátku vìku stroje (byla provedena v letech, proto¾e neexistovaly ¾ádné takové po¾adavky, nebo prodavaè nám neposkytl pøíslu¹né osvìdèení?

Pokud nemáme certifikát, mù¾eme ho dát do zaøízení. V souèasném zaøízení by mìla být nalezena spoleènost, co¾ je právo udìlit certifikát. Certifikaci stroje pøedchází odpovìdná analýza diagramù, které máme. V té dobì jsou to elektrické, konstrukèní, pneumatické a hydraulické systémy, které by mìly být opatøeny doprovodnou dokumentací. Pokud nemáme takovou dokumentaci, bylo by tøeba najmout certifikovanou spoleènost, která obnoví schémata (pouze jedno, zotavení systému bude ¹patnì drahé, tak¾e kdybyste nìkdy koupili stroj bez schémat, je pìkné pøemý¹let dvakrát. Po analýze dokumentace, pokud neexistují ¾ádné pøeká¾ky, dochází k certifikaci.Certifikace pøítomných strojù je pouze prvním krokem na výrobì sto procent bezpeèného stroje. Po certifikaci navrhuje, aby byl inspekèní úøad vyzván k prohlídce. Pokud to povolí Úøad technické inspekce, mù¾eme zamìstnancùm dovolit pracovat na stroji. Ale my dáváme pøednost tomu, abychom mìli jistotu, ¾e polská organizace je nále¾itì bezpeèná, doporuèuji provést audit minimálních nebo základních po¾adavkù.Certifikace strojních zaøízení a audity minimálních po¾adavkù a audity základních po¾adavkù, je poslední úroveò èinnosti stejného jména. Bìhem auditu minimálních po¾adavkù nebo základních po¾adavkù se provádìjí obdobné kontroly jako pøi certifikaci. V¹echny modely a výrobní dokumentace jsou zpochybòovány a jsou kontrolovány pokyny na pracovi¹ti a bezpeènostní øe¹ení. Mnoho spoleèností má takový postoj, ¾e pokud u nás vidí dobré nedostatky nebo nedostatky, oni sami navrhnou zmìny a zmìny, které povedou ke zlep¹ení zdraví a bezpeènosti.