Svobodny software osh

Nedávno pøemý¹lel o blogu o skvìlém programu, který usnadòuje ka¾dému podnikateli provozovat známou znaèku. Bohu¾el, program je pomìrnì drahý, co¾ znemo¾òuje u¾ívat si znaèného mno¾ství obyvatel s jeho daty. Není to v¹ak problém. Pøed nìkolika dny byla na trh uvedena mo¾nost demo softwaru.

Dùraznì vyzývám k vzájemnému poznávání. Program, který jste si objednali zdarma na CD, pokud peèlivì vyplníte formuláøe. Kromì toho spoleènost pokryje náklady na pøepravu. Pokud nám toto øe¹ení nevyhovuje, není to pøedmìtem legálního stahování z internetu.Jaké funkce má program Optima Demo? Pøedstavuje 100% funkènost, kterou máme k dispozici po dobu dvou mìsícù, konkrétnì ¹edesáti dnù. Jak vidíme, jsme omezeni èasem, ale omezenými mo¾nostmi programu.Øeknìme pár vìcí o jednom programu. Slou¾í k øe¹ení, pomocí kterého mù¾e inteligentní vyu¾ití umo¾nit dal¹í obchodní pøíle¾itosti. Existuje mnoho pøípadù, kdy díky tomuto softwaru je spoleènost, která dosud neprospela, pøed konkurencí. Podíváme-li se na produktové portfolio Optima, najdeme øe¹ení pro témìø v¹e, bez ohledu na to, zda se jedná o výrobu, komerèní èi servisní. Dùvodem jsou také mikropodniky nebo jednotlivci. V metodách Optima máme také k dispozici mnoho dal¹ích øe¹ení. Zpùsobují cestu, která byla do této èástky integrována a¾ do této hodiny. Díky tomu mù¾eme bez problémù provádìt v¹echny aspekty na¹í práce.Znovu dùraznì vyzývám ètenáøe tohoto krátkého textu, aby jedli ve volné demonstraèní verzi programu Optima. Vìøím, ¾e po dvou mìsících jeho øádného pou¾ívání si budeme moci dovolit standard, plnou verzi.