Technicka inspekce 2018

Povinnost mít registraèní pokladnu byla zavedena pro ka¾dou osobu, která provádí transakce za práci fyzických osob, které nevykonávají obchodní èinnost. Pokladní pokladny se pou¾ívají mimo jiné záznamy a dobrý výpoèet danì. Jaké po¾adavky má pokladna splòovat, aby mohla být oslavována v obchodu a pomoci?

Dobrá pokladna byla zavedena vyhlá¹kou ministra hospodáøství ze dne 27. srpna 2013. Toto právo je v oficiálním souboru 16. záøí 2013, polo¾ka 1076 a týká se zákonù a technických podmínek, které jsou zapotøebí k zaplacení pokladny. Za zmínku stojí dùle¾ité funkce - pokladna by mìla být opatøena hodinami, které uvádìjí datum a datum platby za produkt nebo slu¾bu, má na pamìti nezmìnitelné jedineèné èíslo, musí rovnì¾ trvale zaznamenávat mno¾ství a ve¹kerou hodnotu zru¹ených pøíjmù.Stejnì jako v pøípadì jiných zaøízení musí být provedena také pravidelná technická prohlídka. Pokud pokladna funguje bez problémù, první z nich spadá pøesnì na dva roky od okam¾iku fiskálního zøízení pokladny. Po pøezkoumání se dal¹í dva roky uchovávají k dal¹ímu pøehledu. Díky tomu bude fiskální èást fungovat dobøe a bez jakýchkoli bodù.Jen nìkolik desítek spoleèností se pohybuje prostøednictvím prodeje pokladen. Prodejní pokladny jsou autorizovaní distributoøi v¹ech údajù o výrobcích. Mìly by také nabízet servisní slu¾by podle vlastního uvá¾ení. Zákazník, který si koupí pokladnu, nemusí vìdìt o lidech. Ka¾dý prodejce by mìl být schopen dobøe informovat o tom, jak bude pokladna spokojena s chutí kampaní. Samozøejmì ka¾dý si uvìdomuje, ¾e jiný trezor je urèen pro taxi, jiný pro advokáta nebo lékaøe a dal¹í pro obchod. Náklady na pokladnu se li¹í, mimo jiné s jeho poètem a poètem dal¹ích funkcí. Takové dodateèné funkce a dodatky na dokladu nabíjeèky do pokladny, které pomohou v¹em, kdo provádìjí dopravní slu¾by. Obchody se doporuèují pro prodejny vybavené èteèkou èárového kódu a dodr¾ování prodejních vah. Výrobci pokladny, zatímco jejich sbírka byla bohatá na stavbu.