Tlumoeeni lublin

Zapojuje se do ní mnoho rùzných konferencí, lidí ze vzdálených médií a dal¹ích zemí, co¾ znamená znát a komunikovat v rùzných jazycích. Bìhem konference chce ka¾dý pøesnì vìdìt, co je dùvod, proè existuje forma konference.

Taková postava je metodou tlumoèení, bìhem konverzace mají úèastníci na svém místì také sluchátka, skrze nì¾ hlas uèitele, který jen pøekládá mluvená slova, umíròuje hlas podle originálu.Pøekladatel v¾dy mluví v úvodní hlavì.V konferenèním pøekladu rozli¹ujeme nìkolik typù takových pøekladù, jako jsou:- konsekutivní - pøeklady po projevu mluvèího,- simultánní - mluvení spolu s mluvèím,- relé - mezi dvìma jazyky pomocí tøetího jazyka,- odborná pøíprava na mateøský jazyk pro druhého,- pivot - pou¾ívající jeden zdrojový jazyk pro lidi,- cheval - jeden vliv na konkrétní funkce setkání ve dvou kabinách,- symetrický systém - kdy¾ úèastníci poslouchají pøeklady v nìkolika vybraných jazycích,- ¹epot - hlas mluvený úèastníkem konference sedícímu u pøekladatele,- znakový jazyk - simultánní tlumoèení do znakového jazyka.Jak takové konferenèní tlumoèení není natolik pøirozené a navrhuje velmi intenzivní znalosti od pøekladatelù, aby pøispìli k takovým pøekladùm, mìli bychom mít rozsáhlé zku¹enosti, vysoké kompetence a mnoho dùkladného øe¹ení rùzných typù pøekladù.Nejèastìji v¹ak tlumoèníci vysvìtlují pomocí konsekutivního tlumoèení bìhem rozhovoru nebo pobytu v kabinì pomocí simultánní metody.Hlavnì v televizi mù¾eme poskytnout zpìtnou vazbu o tìchto pøekladech, kdy¾ se zobrazují rùzné konference a setkání.V¹echny informace jsou pøekladatelem zasílány velmi peèlivì a podrobnì, nìkdy musí pøekladatel tuto zprávu pøedat stejným hlasem a samozøejmì i hlas samotného øeèníka.