Tlumoeeni

Simultánní pøeklad je jedineèný zpùsob pøekladu, který se provádí ve zvukotìsné místnosti a dotyèná osoba pøeklad by mìl nastavit zejména pro zaøízení v hotových telefonù a zvolte program, ke kterému je pøiøazena jazyk, který vede posluchaèe. & Nbsp; simultánní pøeklad mù¾e skonèit s live, co¾ dokazuje, ¾e pøekladatel, který si myslí, ¾e je uvnitø zvukové izolace, naslouchá øeèi øeèníka a pak témìø souèasnì provede pøeklad. Existuje také druh pøekladu, nìkteøí pova¾ováni za variant simultánního pøekladu, který se nazývá po sobì následující interpretace. Pøekladatel po¾ívající tohoto modelu s pøekladem získává v blízkosti øeèníka (obvykle na rovnou stránku, vygeneruje informace ze svých projevù a poté pøelo¾í celou øeè. Simultánní tlumoèení v televizi je velmi podobné souèasnému ¾ivému tlumoèení. Existují samozøejmì dosa¾eno ve stejném zvukovì izolované místnosti, podle kvalifikovaných pøekladatelù, kteøí mohou postupovat hladce a dobøe pøekládat mluvené slovo, lidé jsou také usilující o stresu a znát emoce.

Tento zpùsob pøekladu v¹ak rozli¹uje nìkolik otázek. Pøedev¹ím lidé, kteøí ovlivòují potøeby televize, musí být hlas, který má rád mikrofon. Jak víte, mikrofon deformuje hlas, proto¾e osoba, která pracuje na pøekladech pro televizi by mìlo být hlavním Od poèátku leto¹ního dikce a hlasové zabarvení, které nebudou grotesknì zkresleny mikrofonu. A co víc, simultánní tlumoèení se dìje v¾dy z odhluènìných pokojù. S pøeklady, které jste hráli v televizi, získáte tento bod, ¾e nìkdy nebude ¾ádná ¹ance na umístìní zvukotìsné kabiny. Mezi dal¹í zvuky nejen naru¹it slova mluvèího a také rozptýlit, co¾ je dal¹í prvek, který je pocit stresu a rozptýlení my¹lení, ke kterému vliv a chce být imunní. V souhrnu se nìkdy simultánní tlumoèení neli¹í od pøekladù v televizi. Aèkoli to nic nemìní na skuteènosti, ¾e osoba, která simultánní tlumoèení na ¹eku televize v otázkách interpret ¾ít, o a v rùzných situacích, mohou vzniknout problémy.