Toida ochrany proti prachu l

Prachy a rùzné èástice stoupající ve vzduchu mohou být pro na¹e zdraví extrémnì riskantní. Je pravda, ¾e organismus typu je obvykle uspoøádán s bariérami, které zabraòují proniknutí pøíli¹ velkého mno¾ství ¹kodlivin do plic, tj. Systémù filtrace vzduchu, ne¾ vstoupí do na¹eho pokoje.

Bohu¾el, tyto bezpeènostní kdy¾ jsou úèinné, nìkdy sestávat nedostateèná - zejména pro extrémnì nízké prachových èástic, které mohou snadno proniknout pøes vzduchový filtr v nosní dutinì, pronikají do plic a tam dìlat zmatek, co¾ zpùsobuje okam¾ité alergické reakce, nebo se zamìøit jako dùsledek co¾ vede k vá¾né, èasto silné a nevyléèitelné onemocnìní plic.Náplò odstraòuje stejné prùmyslové øe¹ení. Kdekoliv se zbo¾í vyrábí, výroba zneèi¹»ujících látek do ovzdu¹í se pøipravuje na èistotu - aèkoli se nikdy neøíká, ¾e je ideální pro èlovìka. Ze série, kde jsou stroje a pece, které uvolòují velké mno¾ství zneèi¹tìní, jsou také lidé zodpovìdní za jejich funkci a jsou snadno nuceni vdechnout výdechy tìchto institucí. Pro svatbu byly navr¾eny odpra¹ovací kazety, urèené spí¹e k filtrování mechanického systému neèistot, které jsou vyrábìny metalurgickými pecemi nebo jinými typy u¾itkových strojù.V roli zneèi¹tìní ovzdu¹í v ocelárnách a továrnách by bylo nejlep¹í odstranit pøíèinu jejich pùvodu. Aèkoli èlovìk doká¾e vymyslet zázraky ve v¹ech oblastech, nìkteré technologické a výrobní procesy jsou nenahraditelné a dokonce i kdy¾ je lze zmìnit, nejsou tak výnosné. V úspìchu prùmyslu je výkon stroje látka, není v¾dy nutné vymìnit stroj, ale není ekologicky ¹etrný, ale ménì úèinný. Mnohem jednodu¹¹ím øe¹ením umo¾òujícím pou¾ití ekologických opatøení v továrnì nebo ve výrobním závodì je instalace filtraèních systémù pravidelnì se vzduchem z èástic, které se vyskytují ve výrobním procesu nebo pøi spalování. Sbìraèe prachových kazet jsou dnes velmi èastým a dobrovolnì vyu¾ívaným øe¹ením, zejména v prùmyslových kanceláøích pracujících na plasty a v metalurgii, která produkuje velké mno¾ství zneèi¹tìní. A zneèi¹tìní v ¾ádné formì není vhodné pro lidské tìlo, které tam pracuje.