Tunelovaci mikroskop

Je obtí¾né si pøedstavit dne¹ní prùmysl bez v¹udypøítomného pou¾ívání strojù, které usnadòují a usnadòují lidskou práci. V¹echny typy výrobních èinností vy¾adují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a poslouchají selhání. Aby se zabránilo negativnímu dopadu vady na jakýkoli výrobní proces, je nutné pøijmout ochranná opatøení, jako jsou prasklinové kotouèe, tj. Prasklinové kotouèe.

Tyto nízké elementy hrají velmi dùle¾itou osobu v pøípadì nekontrolovaného nárùstu tlaku v úspìchu selhání. Jejich správné zacházení umo¾òuje pøesmìrovat nadmìrný tlak na toto místo, co¾ zabraòuje vá¾nému po¹kození systému. Ve vztahu k tomu, zda dla¾dice probíhají v kapalinách nebo v plynech, se li¹í ve tvaru a typu pou¾ité technologie. Nìkteré typy tìchto aspektù bezpeènosti jsou malé øezy, díky nim¾ se rozbíjí po pøekroèení urèité hodnoty tlaku média, ve kterém je umístìna. Více technicky pokroèilých dla¾dic se provádí pomocí laseru a jsou zde jen minimální slabiny v jednoduché struktuøe, které se dostanou do hlavy. Desky mají podobnou hodnotu jako bezpeènostní ventily, ale rozdíl mezi tìmito dvìma typy ochrany spoèívá ve skuteènosti, ¾e první vy¾adují výmìnu v¾dy po selhání. Jejich nízká konstrukce je v¹ak mnohem levnìj¹í ne¾ ventily. Bezpeènostní deska, která ¾ije a pou¾ívá spoleènì s ventilem. V tomto pøípadì se oba prvky vzájemnì rozvíjejí. Úloha desky stojí za ventil proti infekci a korozi a ventil chrání v pøípadì selhání. Hodnotou tohoto øe¹ení je mo¾nost pou¾ít ventil s nìkolika ménì technickými a materiálovými parametry, pro nì¾ vám poskytneme ni¾¹í cenu, ne¾ kdybyste si koupili ventil pro vlastní práci. Výbìr výhodného øe¹ení by mìl záviset na stranì urèitého stroje.