Umistini webovych stranek zgierz

Hlavním úkolem fiskální tiskárny elzab je vnímání údajù o obchodu. Fiskální tiskárna na rozdíl od pokladny v¾dy pracuje s externím systémem, to znamená, ¾e neexistuje ¾ádný poslední nezávislý nástroj. Tato externí metoda by pravdìpodobnì existovala na modelu poèítaèe vybaveného softwarem urèeným pro konkrétní pole.

Komunikace je navr¾ena pro evidenci pomocí sériového rozhraní RS232. Takové øe¹ení nenabízí nic k analýze a reportování ne¾ prùmìrná pokladna. Dal¹í výhodou fiskálních tiskáren je mo¾nost tisknout mimo bì¾né pøíjmy a faktury DPH. Kombinace tiskárny a poèítaèe garantuje a kontroluje vydávané dokumenty. K tiskárnì lze také pøipojit barevný TFT displej. Jako dùkaz vý¹ky 4,3 palce. Mù¾e ¾ít integrovanì do skøínì nebo externì. Tento monitor je pøipojen pouze pøes vyhrazený kabel o prùmìrné délce jeden a pùl metru. Na takovém displeji, kromì základního menu, mù¾e zákazník zobrazovat napøíklad ceny prodávaného zbo¾í, existuje více ne¾ reklamní klipy dané spoleènosti. Tiskárna umo¾òuje prodávat materiály se znaèkami del¹ího charakteru, ne¾ je obvyklá pokladna, napø. Tisknout logo v grafické perspektivì v názvu známé firmy, u¾ivatele NIP na úètence a èárové kódy pod úètenkou. Výtisky mohou být provádìny na papíøe a ¹íøka papíru mù¾e být vymìnìna v závislosti na potøebách klienta. Nìkteré fiskální tiskárny nabízejí záznam elektronické kopie na SD kartu. Pøístup k datùm na kartu SD lze dosáhnout z tiskárny nebo z poèítaèe. Úvod k specifickým ulo¾eným na SD kartì poèítaèe umo¾òuje prohlí¾ení, reportování a kopírování jakýchkoliv informací po¾adovaných u¾ivatelem. Mù¾ete napøíklad vytisknout zprávu o materiálech, na kterých byly provedeny zmìny daòových sazeb. Vybavení tìchto osob není bì¾nou pokladnou.