Uzemnini v zakladni

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá pøi pøepravì a v¹echny druhy hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní významnì omezuje nebezpeèí výbuchu nebo vzplanutí jiných druhù hoølavých látek v dùsledku poklesu jiskry. Nekontrolované øe¹ení mù¾e zpùsobit vznícení smìsi tekutiny a spìchu, zatímco toto vyvolá explozi.

Samozøejmì je mo¾né eliminovat nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Aby tomu tak bylo, dal¹í konstrukce by si mìly vzpomenout na správné uzemnìní nebo øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tato norma elektrostatického uzemnìní významnì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavých látek. Tento model je jednoduché uzemnìní vytvoøené ze zemnicí svorky a vodièe. Kabely pou¾ívané pøi zemnìní se vyznaèují nízkým elektrickým odporem a extrémnì silnými silami pøi mechanickém po¹kození. Mù¾ete pou¾ít obtí¾nìj¹í uzemòovací systém, který je øídícím systémem, který umo¾òuje pøepravovat nebo dávkovat výrobek pouze tehdy, kdy¾ je uzemnìní správnì pøipojeno.Zajímáte se jistì, kdy¾ se tento typ pùdy upravuje? Nejèastìji jsou pøijímány bìhem nakládky a vykládky ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, napøíklad souèástí procesu. Nebezpeèné smíchání také zpùsobuje míchání a støíkání nebo èerpání jiných druhù hoølavých látek. V období zásahu do hoølavých bází jsou elektrická náboje vytváøena kontaktem nebo oddìlením èástic. Tam, kde vzniká a stoupá elektrostatický náboj na pozadí hoølavých látek, stává se hrozbou. Základním principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je správnì velká svorka a správnì pøizpùsobený kabel, co¾ dává mo¾nost provádìt elektrický náboj za úèelem uzemnìní.Dùle¾ité je, ¾e svorky a kabely pou¾ívané v zemi musí splòovat velmi nároèné pokyny stanovené na zku¹ební vzdálenosti. V souèasné dobì dosahují nejlep¹ích výsledkù moderní typy uzemnìní systému.