Vydani faktury na vy adani

Dr ExtendaDr Extenda - Nebuïte se stydìt za vá¹ penis! Vyu¾ijte Dr Extenda a zapomeòte na komplexy!

Podnikatelé, kteøí poskytují faktury pro na¹e slu¾by, dobøe zná v¹echny problémy spojené s posledním krokem. Èím více takových dokumentù je prezentováno ka¾dý den, to znamená, ¾e je ovládáme. A aèkoli teoretické psaní faktury je pøístupné cvièení, ka¾dý z nás mù¾e vytvoøit spoustu chyb. Ka¾dý dokument by v¹ak mìl obsahovat spoustu dùle¾itých informací, které nemù¾ete chybìt pøi vstupu.

Program fakturace eliminuje nejbì¾nìj¹í chybyÚdaje o podnikateli a zákazníkovi, adresy a èísla NIP, èísla bankovních úètù - toto jsou dùle¾ité informace, kdy¾ se èasto pí¹í chyby pøi psaní. V¹ichni koneckoncù, ¾e pøi psaní na takovém dokumentu zmìní èísla na dùle¾itém místì. Trvá dlouho, ne¾ se zapí¹e tento prvek dokumentu, v nìm¾ byste mìli vrátit název slu¾by nebo produktù, sazbu DPH a èástky: hrubé a èisté. A tady mnoho podnikatelù dìlá chybu. Je také tøeba poznamenat, ¾e rukopis faktury nejen zvy¹uje riziko vzniku drobné chyby, která údajnì poskytuje významné dùsledky, ale také trvá hodnì èasu. Není tedy divu, ¾e vìt¹í podnikatelé tak ochotnì investují do krásného fakturaèního programu.

Jaké výhody mohou vytváøet?Dobrý návrh faktur znamená krat¹í riziko spáchání nedostatku pøi vystavení dokumentu a ¹etøení èasu. Údaje zákazníkù jsou ulo¾eny na konkrétní kartì, tak¾e by se nemìly opakovanì zadávat. Snadnìj¹í je uspoøádání faktur a jejich èíslování. Seznam ji¾ vystavených faktur je obvykle k dispozici, tak¾e ka¾dý obchodník mù¾e zjistit, které faktury ji¾ byly uhrazeny a které jsou v¾dy nerealizované. S vìt¹ím poètem klientù vám tato funkce pomù¾e vydìlat si dobrý obchod. Program v dokumentech je tedy dal¹ím rysem, který podnikatelé oceòují. Co je také dùle¾ité poznamenat? Skuteènost, ¾e výpoèet vý¹e danì v pøípadì elektronických faktur je jednoduchým úkolem dítìte. Jednodu¹e zadejte èistou nebo hrubou èástku, zadejte pøíslu¹nou sazbu DPH a program automaticky provede výpoèty. V dobì, kdy je mnoho vìcí udìleno prostøednictvím internetu, velkou výhodou je mo¾nost stahovat faktury ve formátu PDF a pøenést je u¾ivatelùm elektronicky. To je druhá výhoda, kterou podnikatelé oceòují tolik.