Vyvozni cena zbo i

V nedávné dobì se mù¾e ukázat, ¾e provozování podniku pouze na polském trhu je nedostateèné. Nejen majitelé velkých firem, ale i drobní podnikatelé se k tomu rychle dostali. A sebevìdomá a rùzná se sna¾í rychle roz¹íøit skupinu svých cílových skupin nejen pro lidi z jiných zemí, ale nìkdy i jiných kontinentù. Jednou z nejdùle¾itìj¹ích a nejziskovìj¹ích operací bylo uzavøení výroby výrobku, který byl originální pro asijský trh, nyní je dobøe viditelný export do Ruska. Proto ka¾dý obchodník ví, ¾e role pøekladatele bìhem setkání je nesmírnì dùle¾itá. Nikdo, proto¾e nechce, aby vlastník spoleènosti mìl v¹echny jazyky klientù, ale ka¾dý oèekává, ¾e bìhem setkání bude zaji¹tìn dobrý tlumoèník, který pøekládá ka¾dé slovo, které vypadlo z úst majitele.Samozøejmì je mo¾né, ¾e prezident má jazykové znalosti, nebo je zamìstnancem, který zná jazyk dodavatele. Je v¹ak tøeba uva¾ovat o tom, ¾e tlumoèení je extrémnì stresující prací, která není vhodná pro v¹echny, ani s nejkrásnìj¹í jazykovou praxí. Volal, ¾e role tlumoèníka provádìného nekvalifikovaným pracovníkem, který není profesionálem, nová situace jednodu¹e zdùrazní sama pro sebe, nebude moci pøekládat slovo, nebo se koktavost otevøe, co¾ ovlivòuje obhajobu nesrozumitelnì a my jako vlastník Spoleènost vystaví zákazníky posmìchu nebo, v nejhor¹ím pøípadì, nedostatku ochoty spolupracovat.Co je skvìlé, samotné jazykové vzdìlávání nestaèí. Úlohou tlumoèníka je více znalostí o terminologii vztahující se k tématu setkání. Profesionální pøekladatelé jsou navíc ¾eny s øádnou dikcí a dobøe procvièenou krátkodobou pamìtí, díky ní¾ budou pøeklady, které provedou, pøesvìdèivé pro u¾ivatele, jednoduché a pøesné. A kdy¾ je známo, nejhor¹í, co se mù¾e stát na setkáních s lidmi, kteøí hovoøí rùznými jazyky, je nedostatek porozumìní mezi zdmi a nará¾kami z jazykové bariéry.

Zdroj: Lingualab