Zdravotni prevence a podpora zdravi

ATEX je právním pøedpisem Evropské unie, který upravuje po¾adavky na dùvìru a ochranu zdraví, které musí splòovat v¹echny výrobky uvádìné do provozu v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Poslední smìrnice, která po sjednocení prací, které jsou ji¾ standardy ATEX 2014/34 / EU, zaène fungovat od 20. dubna 2016, ka¾dý výrobek bude muset být oznaèen jako:

1. Oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která vydala certifikát, 3. symbol ochrany proti výbuchu, 4. skupina výbuchu, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.Ka¾dé zaøízení musí být konstruováno tak, aby v prùbìhu knihy nepøedstavovalo hrozbu. Vydání certifikátu autorizovanými osobami (napø. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro certifikaci certifikace a certifikaci sro Gliwice je kombinováno s následujícími postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - plán onemocnìní zaji¹»ující, ¾e zaøízení splòuje pøísné po¾adavky smìrnice, 2. zaji¹tìní jakosti výroby - postup schvalování systému jakosti, umo¾òující oznaèování výrobku znaèkou CE a vydávání prohlá¹ení o shodì, 3. ovìøování výrobku - postup otázek a hodnot ka¾dého materiálu vytvoøeného ve smyslu navázání spolupráce se smìrnicí, 4. zaji¹tìní kvality výrobku - urèení postupu aplikovaný systém jakosti vèetnì závìreèné kontroly a inspekce výrobkù, 5. dodr¾ování po¾adavkù èlovìka - postup pro provádìní pøíslu¹ných zkou¹ek ka¾dé vyrobené kopie výrobcem ve formì poskytnutí spolupráce se zamìstnancem popsané v certifikátu ES pøezkou¹ení normy a v zásadì specifikovaných po¾adavcích, kontrola výroby - postup pro vypracování technické dokumentace zaøízení, dokumenty by mìly být uchovávány po dobu 10 let od poslední vyhotovené kopie, 7. pøedlo¾ení technické dokumentace oznámené osobì v místì skladování, dokumentace by mìla mít obecný popis, provedení, výkresy, schémata, popisy, seznam norem , výsledky zkou¹ek a výpoètù, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.