Znalost anglietiny na komunikativni urovni

Uèení cizích jazykù je hodnotou v souèasném svìtì. Dnes, kdy¾ hledáme práci, potøebujeme nejen angliètinu, ale také nové jazyky. Je skuteènì tì¾ké najít povolání, ve kterém jazyk není u¾iteèný. Je to stejný dùsledek otevøenosti Evropy a svìta. Globalizace má mnoho výhod bez pochybností.

https://neoproduct.eu/cz/ling-fluent-efektivni-metoda-uceni-cizich-jazyku/

Umo¾òuje rychlý obìh dat mezi lidmi, kteøí se nacházejí nìkolik tisíc kilometrù od sebe, a také dává ¹anci najít knihy na mnoha místech po celém svìtì. Pøedstavuje se v¹ak, ¾e obsahuje také silné stránky. V dùsledku globalizace, a to i bez toho, abychom ¹li z polské zemì, jsme nuceni získat specifické dovednosti, které by nepotøebovaly víc ne¾ pøed deseti lety. A skuteènì, jako dùkaz, dnes, kdy¾ mana¾eøi hotelu hledají zamìstnance, témìø v¾dy po¾adují angliètinu. Jistì ¾ít v té dobì výjimeèné pro nìkteré lidi, proto¾e vykonávat i jednoduché úkoly, jako je èi¹tìní, èasto vy¾aduje schopnost dát se do cizího jazyka. Hotely, zejména ve významných mìstech, nav¹tìvuje mnoho cizincù a slu¾ba, bez ohledu na to, co dìlá, musí fungovat, aby se s nimi bránila. Jinými jazyky jsou tedy v ka¾dodenním u¾ívání, nicménì skupina lidí se odhaduje pomìrnì povrchnì. Mnoho lidí je schopno komunikovat v cizím jazyce a nemù¾e to udìlat úplnì. Proto jestli¾e jsme jeden odborný text, který zamý¹líme pøelo¾it, nalezení poslední ideální osoby není tak snadné. Pokud jde napøíklad o právní pøeklad, potøebujete dovednosti z mnoha odborných pojmù, které znìjí divnì i mnoha pøekladatelùm. To by nemìlo být pøekvapením, nebo» pravdìpodobné právní èi zdravotnické pojmy jsou pro nìkteré Poláky jistì tajemné, dokonce i ve svém rodném jazyce. Není proto dùle¾ité oèekávat, ¾e budou moci porovnat své ekvivalenty v nìmèinì nebo angliètinì. K tomu je zapotøebí cílené vzdìlávání.