Zona vybuchu plynu

Vzhledem k tomu, ¾e na konci Evropské unie platily dal¹í bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci ustanovení. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které jsou v pøípadì potenciálnì výbu¹ných atmosfér a nástrojù pro danou roli oznaèeny jako aktuální. Úèelem tìchto transformací je výraznì minimalizovat riziko, tj. Jeho odstranìní, které se zamìøuje na pou¾ití materiálù na plochách, kde mohou být ohro¾eny exploze, konkrétnì zóny EX.

Po¾adavky EX, pøesnìji smìrnice, definují po¾adavky, které musí daný výrobek splòovat a které jsou urèeny pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem této metody je harmonizovat postupy dodr¾ování nástrojù a ochranných metod v posledních oblastech ohro¾ených výbuchem a zaruèit jejich volný pohyb v rámci Evropské unie.Tyto informace se týkají v¹ech elektrických a neelektrických nádob a ochranných metod, které budou zpracovány v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky ATEX platí pro bezpeènostní, øídicí a korekèní zaøízení, která budou nasmìrována mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nevy¾adují, aby mìly nezávislé funkce, ale pøispìjí k jistotì zaøízení a ochranných systémù, které tam budou pou¾ity.Smìrnice definuje a dokládá shodu výrobku s rezervacemi ATEX. Výrobky, které splòují tato pøání, tj. Normy harmonizované se zásadou, musí stále splòovat své první po¾adavky. Uplatòování pravidel není nutnì indikováno, ale postup dodr¾ování pøedpisù ji¾ probíhá. Jde o to, aby spoleènost dodr¾ovala zásadu, kterou provádí na oznamovací platformì Evropské komise. Odchylky se mohou týkat pouze elektrických zaøízení tøetí kategorie a neelektrických zaøízení kategorie 2 a 3.Pokud jde o tyto prvky, v tomto pøíkladu mù¾e výrobce tohoto zaøízení vydávat dohody o shodì bez úèasti oznámeného subjektu. Po¾adavky jsou v¹ak naslouchány i tomu, ¾e výrobce bude odpovìdný za to, ¾e jeho výrobek bude uzavøen na námìstí.Pokud hledá základní po¾adavky, jedná se tedy o certifikaci elektrických a neelektrických zaøízení, sebehodnocení, po¾adavky na pracovi¹tì a ¾ivot v Evropské unii v povinném a klíèovém charakteru jsou pøijatelné.